News Oikonomia Ελεγκτική: Η αλλαγή Πολεοδ. καθεστώτος περιοχής γύρω από ιδιωτικά τεμάχια

Ελεγκτική: Η αλλαγή Πολεοδ. καθεστώτος περιοχής γύρω από ιδιωτικά τεμάχια

Ειδική Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, με θέμα  «Αλλαγή Πολεοδομικού καθεστώτος που διέπει την περιοχή γύρω από ιδιωτικά τεμάχια στα Κούκλια» έχει αναρτηθεί σήμερα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας. 

Όπως αναφέρει η Ελεγκτική Υπηρεσία: 

«Στο πλαίσιο επίλυσης των προβλημάτων που προέκυψαν σχετικά με τη διαχείριση της χερσονήσου του Ακάμα, το Υπουργικό Συμβούλιο, με Απόφασή του, ημερ. 2.5.2007, ενέκρινε τη διαδικασία ανταλλαγής συγκεκριμένων ιδιωτικών ιδιοκτησιών εντός της χερσονήσου, με περιοχές κρατικής και κρατικής δασικής γης, οι οποίες θα επιλέγονταν σε συνεργασία με τα εμπλεκόμενα Τμήματα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ), Πολεοδομίας και Οικήσεως (ΤΠΟ) και Δασών (ΤΔ).

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πιο πάνω Απόφασης, επιλέγηκαν συγκεκριμένα τεμάχια κρατικής και κρατικής δασικής γης στην περιοχή Ορείτες στα Κούκλια, οι οποίες θα εντάσσονταν σε Ζώνη Παραθεριστικής Κατοικίας. Με πρόσχημα την εξασφάλιση πρόσβασης του οδικού δικτύου στα τεμάχια αυτά, ο τότε Διευθυντής του ΤΠΟ αποφάσισε την ένταξη και των ιδιωτικών τεμαχίων που συνορεύουν με τα υπό αναφορά κρατικά τεμάχια, στην ίδια ζώνη.

Οι σχεδιαζόμενες ανταλλαγές ιδιωτικών ιδιοκτησιών εντός της χερσονήσου του Ακάμα δεν προωθήθηκαν και παρόλο που η σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ανακλήθηκε, εντούτοις η αλλαγή στις πολεοδομικές ζώνες, που προωθήθηκε αποκλειστικά για εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού, δεν ανακλήθηκε μετά την εξέλιξη αυτή.

Όπως διαφάνηκε, ο μόνος που αποκόμισε πολύ σημαντικό όφελος από την αλλαγή των πολεοδομικών ζωνών είναι ο  ιδιοκτήτης των τεμαχίων που συνορεύουν με την κρατική δασική γη, ο οποίος υπέβαλε αίτηση για διαχωρισμό 339 οικοπέδων σε αυτά, που βρίσκεται στο στάδιο εξέτασης της σχετικής μελέτης Δέουσας Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον.

Η Υπηρεσία μας εξέφρασε επανειλημμένα την άποψη ότι, εφόσον δεν υφίστανται πλέον οι λόγοι που οδήγησαν στην αρχική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για ένταξη των ιδιωτικών τεμαχίων σε Ζώνη Παραθεριστικής Κατοικίας, το Υπουργείο Εσωτερικών θα έπρεπε να προβεί αμέσως στην ανάκλησή της. Ωστόσο, παρά τις επανειλημμένες υπενθυμίσεις μας, μέχρι σήμερα δεν λήφθηκε οποιαδήποτε απάντηση από το Υπουργείο Εσωτερικών, ενώ από επισκόπηση των σχετικών φακέλων του ΤΠΟ, διαπιστώσαμε ότι το υπό αναφορά Τμήμα συμφώνησε με την εισήγηση της Υπηρεσίας μας.

Επιπρόσθετα, σε σχέση με το θέμα, επισημάνθηκαν και τα ακόλουθα:

• Δεν φαίνεται να τεκμηριώνεται επαρκώς ο τρόπος επιλογής της κρατικής δασικής γης, καθώς και της ιδιωτικής γης που επιλέγηκαν να διατεθούν για σκοπούς ανταλλαγής, στη βάση της προαναφερόμενης Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Η υπό αναφορά Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου λήφθηκε, χωρίς να έχει προηγηθεί διαβούλευση με τους ιδιοκτήτες που κατέχουν περιουσία εντός της Χερσονήσου του Ακάμα, ώστε να διαπιστωθεί εάν υπήρχε ενδιαφέρον από πλευράς τους και χωρίς να εξεταστούν άλλες εναλλακτικές λύσεις για την πρόσβαση στην κρατική δασική γη.

• Δημιουργούνται εύλογα ερωτηματικά αναφορικά με τους λόγους για τους οποίους δύο περιοχές της κρατικής δασικής γης, που συνορεύουν με τα τεμάχια του επιχειρηματία που φαίνεται να επωφελήθηκε από την αλλαγή της πολεοδομικής ζώνης, δεν εντάχθηκαν στην περιοχή του Δικτύου «Φύση 2000», σε αντίθεση με άλλα παρακείμενα τεμάχια, τα οποία εντάχθηκαν.

• Κατόπιν διερεύνησης πληροφορίας προς την Υπηρεσία μας, διαπιστώθηκε ότι ο κύριος μέτοχος της εταιρείας που επωφελήθηκε από τη συμπερίληψη, σε Ζώνη Παραθεριστικής Κατοικίας, ιδιωτικής έκτασης γης, έχει στενή σχέση εξ΄ αγχιστείας  με τον τότε Διευθυντή του ΤΚΧ, ο οποίος είχε εμπλοκή στην επιλογή των κρατικών εκτάσεων που θα προσφέρονταν για ανταλλαγή.

Τα πορίσματα του ελέγχου μας, μαζί με τις εισηγήσεις μας, κοινοποιήθηκαν με επιστολή μας, ημερ. 18.10.2019, στους Υπουργούς Εσωτερικών και Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για σχόλια και απόψεις, καθώς και για τη λήψη των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων.

Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, με επιστολή του, ημερ. 1.11.2019, μας πληροφόρησε ότι το περιεχόμενο της Έκθεσης αυτής έχει ελεγχθεί ως προς την ορθότητα των δεδομένων, τα οποία αφορούν στο Δίκτυο «Natura 2000» και δεν εντοπίστηκαν οποιεσδήποτε ασάφειες. Επίσης, μας εξέφρασε την άποψη ότι, η όποια συζήτηση για το υπό εξέταση θέμα, πρέπει να περιορίζεται στην ένταξη της ιδιωτικής γης που συνορεύει με την κρατική δασική γη, παραδεχόμενος ότι, όσον αφορά στο θεσμικό πλαίσιο στο οποίο βασίστηκε η εν λόγω διαδικασία, έχει αγνοηθεί πλήρως η εθνική νομοθεσία και δη η δασική νομοθεσία.

Ο Υπουργός Εσωτερικών δεν ανταποκρίθηκε σε καμιά από τις πέντε σχετικές με το θέμα επιστολές μας, παρά τις έξι υπενθυμίσεις που στάληκαν, αλλά ούτε και στην προαναφερόμενη επιστολή ημερ. 18.10.2019, με την οποία του κοινοποιήθηκε το προσχέδιο της παρούσας Έκθεσης για τυχόν σχόλια».

Δείτε την έκθεση ΕΔΩ 

Top