News Market News Δοκιμασία Ανθεκτικότητας

Δοκιμασία Ανθεκτικότητας

Χρειάστηκε μια πανδημία για να καταδείξει την ένταση, τις συνέπειες και τις ευπάθειες που απορρέουν από την παγκοσμιοποίηση, όπως την έχουμε βιώσει τα τελευταία χρόνια.

Είναι πλέον αυταπόδεικτο ότι η εφοδιαστική και η χρηματοοικονομική αλυσίδα είναι απόλυτα παγκοσμιοποιημένες, με τις συνέπειες ενός γεωπολιτικού ή οικονομικού ή κοινωνικού ή υγειονομικού γεγονότος στην μια άκρη του κόσμου να συνταράζουν συθέμελα τις ισορροπίες σε όλο τον πλανήτη.

Οι συνέπειες στην τοπική οικονομία θα είναι σίγουρα συνυφασμένες με τη χρονική διάρκεια και την ένταση της επιδημίας. Αναμένεται να επηρεαστούν όλοι οι τομείς της οικονομίας, με τη μεγαλύτερη ένταση να παρατηρείται όμως στον τουριστικό και ταξιδιωτικό τομέα, τον επισιτιστικό τομέα, το γενικό εμπόριο και, ως αναμενόμενο, τον τομέα της υγείας.

Εάν η πανδημία έχει μεγάλη χρονική διάρκεια, είναι πασιφανές ότι θα δοκιμαστεί η ανθεκτικότητα των τοπικών επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά στην απρόσκοπτα συνεχιζόμενη δραστηριότητά τους, στην εξασφάλιση των πρώτων υλών αλλά και του απαραίτητου προσωπικού για τη συνέχιση της λειτουργίας τους, και ίσως πιο σημαντικά στην αδιάλειπτη και επαρκή ρευστότητά τους για συνέχιση των εργασιών τους.

Η μειωμένη, ή και απούσα, εισροή μετρητών σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις ενδεχομένως να θέσει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητά τους καθότι δεν θα είναι σε θέση να πληρώσουν, έστω προσωρινά, τις καθημερινές τους υποχρεώσεις, όπως το μισθολόγιο και τους εμπορικούς πιστωτές. Αυτή η συγκυρία αναμένεται να έχει πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις στο σύνολο της οικονομίας και στον ευρύτερο κοινωνικό ιστό, όπως επίσης στις υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων προς κρατικές υπηρεσίες αλλά και τις τραπεζικές τους οφειλές.

Είναι τέτοιες οι περιπτώσεις απροσδόκητων κρίσεων που καταδεικνύουν την σημασία του ορθού και συνετού προγραμματισμού, της ύπαρξης γερών δομών εταιρικής διακυβέρνησης και της συνεχούς και έγκαιρης εισροής χρηματοοικονομικής και διοικητικής πληροφόρησης. Οι επιχειρήσεις που έχουν τα εν λόγω χαρακτηριστικά είναι και οι πιο ανθεκτικές και κατάλληλα προετοιμασμένες να ανταπεξέλθουν στις δυσχέρειες που δημιουργούν κρίσεις τέτοιου μεγέθους.

Στην προκειμένη περίπτωση, είναι απαραίτητη η άμεση, ενεργητική και, πάνω από όλα, συλλογική αντιμετώπιση της εν εξελίξει κατάστασης έκτακτης ανάγκης:

  • Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αξιολογήσουν με ψυχραιμία και με τεχνοκρατικά κριτήρια τα δεδομένα τους αναφορικά με τις πρώτες ύλες, τους διαθέσιμους πόρους (συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού τους), τη ρευστότητά τους και τις τραπεζικές και άλλες τους υποχρεώσεις και να καταρτίσουν εναλλακτικά σχέδια αντιμετώπισης της κατάστασης. Η πλήρης διοικητική και χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η υποστήριξη από ανεξάρτητους συμβούλους σε σχέση με τον επανασχεδιασμό λειτουργικών δομών με σκοπό τον περιορισμό του κόστους και πλάνων για την καλύτερη δυνατή διαχείριση των ρευστοτικών διαθεσίμων και του κεφαλαίου κίνησης, και η έγκαιρη / προληπτική δράση με ενέργειες προς όλα τα επηρεαζόμενα μέρη (υπαλλήλους, προμηθευτές, πελάτες, κρατικές υπηρεσίες, και χρηματοδότες), σηματοδοτούν τη βιωσιμότητα ή όχι των επιχειρήσεων.
  • Οι τράπεζες, ως βασικοί χρηματοδότες των επιχειρήσεων του τόπου, οφείλουν να επιδείξουν διαλλακτικότητα, ευαισθησία και ενεργή στήριξη προς τις δρώσες οικονομικές μονάδες της χώρας (π.χ. με αναστολή δανειακών δόσεων, με παραχώρηση χαμηλότοκων δανείων βραχυπρόθεσμης ρευστότητας κλπ.). Προς τούτο, χρειάζεται η άμεση δράση και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου αλλά και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
  • Οι κρατικές αρχές, τέλος, αναμένεται να συνδράμουν στη συλλογική προσπάθεια, με στοχευμένες ενέργειες προς τον παραγωγικό ιστό του τόπου, όπως για παράδειγμα χαλάρωση / επιμήκυνση σε ό,τι αφορά στην είσπραξη φορολογικών υποχρεώσεων και άλλων τελών, παραχώρηση έκτακτων χορηγιών σε επιτελικούς τομείς της οικονομίας κοκ.

Καταληκτικά, είναι αδιαμφισβήτητο ότι η τοπική οικονομία θα βιώσει ανισορροπίες και προκλήσεις. Με ψυχραιμία όμως, σωστό προγραμματισμό και συλλογική προσπάθεια από όλους τους εμπλεκομένους μπορεί, και πρέπει, να θωρακιστεί ο οικονομικός και κοινωνικός ιστός της χώρας.

Ρένος Ιωαννίδης, Διοικητικός Σύμβουλος, KPMG Cyprus Credit Institute

Gallery
Top