News Local Έτσι νομοθετούν την καταπολέμηση του bullying στα σχολεία

Έτσι νομοθετούν την καταπολέμηση του bullying στα σχολεία

Την τελική απόφαση για την νομοθεσία, με την οποία θα λαμβάνονται μέτρα αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού και της ενδοσχολικής βίας, θα πάρουν την Τετάρτη (27/11)  στην συνεδρία, τα μέλη της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής.


Μετά τα σοβαρά περιστατικά βίας που κατά καιρούς βλέπουν το φως της δημοσιότητας, από μαθητές εναντίον συμμαθητών τους, ομάδα βουλευτών ετοίμασε μια σύγχρονη σημαντική νομοθεσία η οποία αναμένεται να βρεθεί το επόμενο διάστημα ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων, προς συζήτηση και ψήφιση.

Η συγκεκριμένη νομοθεσία, έχει ετοιμαστεί με την συμβολή των: πρόεδρο της Επιτροπής Παιδείας, Κυριάκο Χατζηγιάννη, τη βουλευτίνα  Αννίτα Δημητρίου, τον βουλευτή Γιώργος Κάρουλλα, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Παύλου Μυλωνά εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και προωθείται για την Δημοτική και την Μέση Εκπαίδευση.

Με αδήριτη την ανάγκη δημιουργίας ολιστικής πολιτικής τόσο για την πρόληψη όσο και για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας οι βουλευτές σημειώνουν την σημαντικότητα της ύπαρξης νομοθεσίας.

Σύμφωνα με τον νόμο:

-Αρμόδια αρχή θα είναι ο Φορέας  Ασφαλούς Σχολείου, ο οποίος συστήνεται από το Υπουργείο Παιδείς, και θα υλοποιεί την πολιτική και θα είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή του νόμου.

- Η «Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ενδοσχολική Βία» σημαίνει την Επιτροπή που παρέχει την συμβουλευτική επιστημονική καθοδήγηση στον Υπουργό Παιδείας και στον Φορέα Ασφαλούς Σχολείου για τον καθορισμό της ενδεδειγμένης πολιτικής πρόληψης, παρέμβασης και γενικής αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας.

- «Επιτροπή Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της Ενδοσχολικής Βίας (Επιτροπή)» σημαίνει την Επιτροπή του σχολείου που συστήνεται με σκοπό την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας.

Ο Φορέας

Ο Φορέας στελεχώνεται από εξειδικευμένο και έμπειρο στον τομέα προσοντούχο προσωπικό και κατά προτεραιότητα από καθηγητές Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής της Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής και Εκπαιδευτικούς Ψυχολόγους .

Η δομή του καθορίζεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, στην βάση των τομέων δράσης του.

Ο Φορέας Ασφαλούς Σχολείου παρέχει υπηρεσίες στους ακόλουθους πέντε τομείς:

- Στην υποστήριξη του σχολείου, στον τομέα της πρόληψης, παρέμβασης, διαχείρισης και αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας και την παράλληλη ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος μέσα από δράσεις, προγράμματα, εκπαιδεύσεις, συνεργασίες και εκδόσεις.

-Στην έρευνα και στατιστική επεξεργασία δεδομένων με στόχο την καταγραφή και την αξιολόγηση του φαινομένου της ενδοσχολικής βίας.

-Στην ανάπτυξη στρατηγικού σχεδιασμού, πολιτικής και στον συντονισμό της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής κατά της Ενδοσχολικής Βίας.
-Στην αξιολόγηση σε ετήσια βάση της συμμόρφωσης με βάση τις απαιτήσεις του εθνικού προτύπου.

-Στην υποστήριξη του σχολείου σε περιπτώσεις σχολικών κρίσεων με άμεση παρέμβαση εκεί όπου η κατάσταση ή/και το περιστατικό κρίνονται ως σοβαρά και κρίσιμα, σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες του παιδιού και της οικογένειας.

Ο Φορέας συνεργάζεται με άλλους φορείς όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, ετοιμάζει εξαμηνιαία συνοπτική έκθεση πεπραγμένων, ετήσια αναλυτική έκθεση και περίληψη αυτής την οποία δημοσιοποιεί στο τέλος κάθε σχολικού έτους και προβαίνει σε εισηγήσεις.

Ο ρόλος του σχολείου
Το σχολείο θα πρέπει να συντάξει τον δικό του κώδικα συμπεριφοράς και δεοντολογίας που να περιλαμβάνει και τους επί μέρους κώδικες της σχολικής κοινότητας.

Το σχολείο καταρτίζει Επιτροπή Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της Ενδοσχολικής Βίας (Επιτροπή) στην αρχή κάθε σχολικού έτους.

Η σύνθεση της Επιτροπής καθορίζεται από τον διευθυντή του σχολείου, ο οποίος διασφαλίζει τη διευρυμένη συμμετοχή και εκπροσώπηση της σχολικής κοινότητας.

Στην Επιτροπή συμμετέχουν ο Βοηθός Διευθυντής, τουλάχιστον δύο εκπαιδευτικοί του σχολείου, δύο μαθητές από το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο, δύο γονείς από τον Σύνδεσμο Γονέων/Κηδεμόνων, ο Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος του σχολείου και ο Καθηγητής Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής όταν πρόκειται για τη μέση εκπαίδευση:

Η Επιτροπή εκπονεί εκ μέρους του σχολείου σχέδιο δράσης, το οποίο στοχεύει στην πρόληψη και αντιμετώπιση των περιστατικών ενδοσχολικής βίας. Το σχέδιο δράσης αναπτύσσεται μέσα από ανοικτό διάλογο με την ευρύτερη συμμετοχή από την σχολική κοινότητα.

Την ευθύνη της ανάπτυξης και υλοποίησης του σχεδίου δράσης την έχει ο Διευθυντής του σχολείου, ο οποίος αναθέτει συντονιστικά καθήκοντα στα μέλη της Επιτροπής, όπως ο ίδιος κρίνει.

Ο σημαντικός ρόλος της Επιτροπής στο σχολείο

Η Επιτροπή σε συνεργασία με την Διεύθυνση και τον Καθηγητικό/Διδασκαλικό Σύλλογο του σχολείου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

-Αξιολογεί τις ανάγκες του σχολείου μέσα από προγράμματα και δράσεις με κύριους στόχους την πρόληψη, τη μείωση, την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και την ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος, αξιολογεί επίσης το βαθμό επιτυχίας των στόχων που έθεσε το σχολείο μέσω της Επιτροπής και αναθεωρεί τους στόχους και τα μέτρα σύμφωνα με τις υπάρχουσες ανάγκες και διαπιστώσεις.

-Καταρτίζει σχέδιο δράσης, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου, το οποίο γνωστοποιεί το σχέδιο δράσης προς όλο το σχολείο και την σχολική κοινότητα.

H Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή για Θέματα Ενδοσχολικής Βίας συνεδριάζει ανά τετράμηνο στην αρχή, στο μέσο και στο τέλος της κάθε σχολικής χρονιάς και οι αρμοδιότητές της είναι οι ακόλουθες:

-Η ανασκόπηση των επιπέδων παραβατικότητας και της ποιότητας του σχολικού κλίματος όπως παρουσιάζονται στις μετρήσεις του τομέα έρευνας και στατιστικής του Φορέα.

-Η ανταλλαγή απόψεων στην βάση της εξαμηνιαίας συνοπτικής έκθεσης πεπραγμένων του Φορέα.

-Η κατάθεση γραπτών ή/και προφορικών εισηγήσεων για την κατάλληλη πολιτική, τα προγράμματα και τις δράσεις που χρειάζεται να αναπτύξει το Υπουργείο και οι άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες.

-Η έγκριση πρωτοκόλλων συνεργασίας, όπου χρειάζεται, μεταξύ εμπλεκομένων υπουργείων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, υπηρεσιών και άλλων οργανισμών.

-Τα πρωτόκολλα συνεργασίας θα καθορίζουν επίσης τις υποχρεώσεις κρατικών υπηρεσιών, όπως τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων και την Αστυνομία, στην πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών του σχολείου που ενέχουν στοιχεία σχολικής παραβατικότητας ή/και καταστάσεις εκτάκτου  ανάγκης/κρίσης.

-Τα μέλη της Εθνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής για Θέματα Ενδοσχολικής Βίας δεν λαμβάνουν οποιαδήποτε αμοιβή ή επίδομα για την συμμετοχή τους σε αυτή.
 

Top