News Europ "Καμπάνες" Κομισιόν κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας σε επτά θέματα

"Καμπάνες" Κομισιόν κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας σε επτά θέματα

Η Κομισιόν ανακοίνωσε σήμερα από τις Βρυξέλλες ότι ξεκινά επτά διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποστέλλοντας επτά αντίστοιχες προειδοποιητικές επιστολές για την ενεργειακή απόδοση, τα επαγγελματικά προσόντα, την οδηγία για τους σπουδαστές και ερευνητές τρίτων χωρών, για τους νέους κανόνες για τα δεδομένα που περιέχονται στις καταστάσεις ονομάτων επιβατών (PNR), για τις πληροφορίες σχετικά με την κυκλοφορία και την οδηγική ασφάλεια, τη διασύνδεση των εθνικών ηλεκτρονικών μητρώων για τις κάρτες οδηγών και τις υποχρεώσεις του Κράτους Σημαίας επί των θαλάσσιων μεταφορών.
 
Επιπλέον, αποφάσισε να περατώσει μια υπόθεση που αφορούσε τη μεταφορά στο εθνικό τους δίκαιο των κανόνων σχετικά με την ανταλλαγή των εκθέσεων ανά χώρα με άλλα κράτη μέλη δυνάμει της DAC4 (οδηγία 2016/881 του Συμβουλίου) και των κανόνων που παρέχουν στις φορολογικές αρχές πρόσβαση σε πληροφορίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, πληροφορίες οι οποίες απαιτούνται βάσει της DAC5 (οδηγία 2016/2258 του Συμβουλίου).
 
Αναλυτικά και σε ό,τι αφορά την ενεργειακή απόδοση, η Κομισιόν καλεί την Κύπρο και άλλα έξι Κράτη Μέλη να μεταφέρουν ορθά τους ενωσιακούς κανόνες, αποστέλλοντας προειδοποιητικές επιστολές. Η οδηγία 2012/27/ΕΕ θεσπίζει κοινό πλαίσιο μέτρων για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης εντός της Ένωσης με σκοπό να εξασφαλιστεί η επίτευξη του στόχου της Ε.Ε. για εξοικονόμηση ενέργειας κατά 20% έως το 2020 και να δρομολογηθούν περαιτέρω βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης πέραν της προαναφερόμενης χρονολογίας. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν.
 
Σε ό,τι αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των επαγγελματιών, η Κομισιόν καλεί την Κύπρο και άλλα 26 Κράτη Μέλη να συμμορφωθούν με τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, και συγκεκριμένα για τη συμμόρφωση της εθνικής τους νομοθεσίας και πρακτικής με τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (οδηγία 2005/36/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2013/55/ΕΕ).
 
Η ΕΕ έχει θεσπίσει ένα σύγχρονο σύστημα για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και της επαγγελματικής πείρας σε ολόκληρο το έδαφός της. Το σύστημα αυτό διευκολύνει την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων όσων σκοπεύουν να εγκατασταθούν ή να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε άλλα κράτη μέλη, ενώ παράλληλα εγγυάται βελτιωμένο επίπεδο προστασίας για τους καταναλωτές και τους πολίτες. Οι προειδοποιητικές επιστολές αφορούν ζητήματα που επηρεάζουν καθοριστικά τη λειτουργία της οδηγίας για τα επαγγελματικά προσόντα, και ιδίως την καθιέρωση της ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας, τον μηχανισμό προειδοποίησης, τη δυνατότητα μερικής πρόσβασης σε επαγγελματική δραστηριότητα, την αναλογικότητα των γλωσσικών απαιτήσεων και τη δημιουργία κέντρων υποστήριξης. Επιπλέον, η Κομισιόν εγείρει επίσης ζητήματα που αφορούν τη διαφάνεια και την αναλογικότητα των κανονιστικών φραγμών στις επαγγελματικές υπηρεσίες που αναφέρονται εν μέρει στην ανακοίνωση του Ιανουαρίου του 2017 σχετικά με συστάσεις μεταρρύθμισης για την κανονιστική ρύθμιση των επαγγελματικών υπηρεσιών. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν.
 
Σε σχέση με τη νόμιμη μετανάστευση, η Κομισιόν καλεί την Κύπρο και 17 κράτη μέλη να εφαρμόσουν την οδηγία για τους σπουδαστές και τους ερευνητές τρίτων χωρών, επειδή δεν κοινοποίησαν τα μέτρα με τα οποία μεταφέρεται πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο η οδηγία σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου, διαμονής και κινητικότητας εντός της Ε.Ε. υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία, τις ανταλλαγές μαθητών ή τα εκπαιδευτικά προγράμματα και την απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair) (οδηγία 2016/801). Τα κράτη μέλη όφειλαν να είχαν ευθυγραμμίσει έως τις 23 Μαΐου του 2018 την εθνική τους νομοθεσία με την εν λόγω οδηγία και να ενημερώσουν σχετικά την Κομισιόν και τώρα έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να μεταφέρουν πλήρως την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο.
 
Σε ό,τι αφορά την Ένωση Ασφάλειας, η Κομισιόν καλεί την Κύπρο και άλλα 13 κράτη μέλη να εφαρμόσουν τους νέους κανόνες για τα δεδομένα που περιέχονται στις καταστάσεις ονομάτων επιβατών (PNR), επειδή δεν κοινοποίησαν την εθνική τους νομοθεσία με την οποία μεταφέρεται πλήρως στο εσωτερικό δίκαιο (οδηγία 2016/681). Τα κράτη μέλη όφειλαν να είχαν μεταφέρει την οδηγία στην εθνική τους νομοθεσία έως τις 25 Μαΐου του 2018. Τα δεδομένα PNR αφορούν πληροφορίες που παρέχουν οι επιβάτες στις αεροπορικές εταιρείες κατά την κράτηση και τον έλεγχο των αεροπορικών εισιτηρίων. Αυτά τα δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν στοιχεία όπως το όνομα του επιβάτη, τις ημερομηνίες ταξιδιού, τα δρομολόγια ταξιδιού, τον αριθμό θέσης, τις αποσκευές, τα στοιχεία επικοινωνίας και τα μέσα πληρωμής. Η οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν ένα εθνικό σύστημα για τη συλλογή, την ανάλυση και την ανταλλαγή δεδομένων PNR για σκοπούς επιβολής του νόμου, με πλήρη σεβασμό των εγγυήσεων για την προστασία των δεδομένων. Η επεξεργασία των δεδομένων PNR αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και των σοβαρών μορφών εγκληματικότητας, συμβάλλοντας στον εντοπισμό ύποπτων ταξιδιωτικών συνηθειών και στην ταυτοποίηση δυνητικών εγκληματιών και τρομοκρατών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ήταν προηγουμένως άγνωστοι στις αρχές επιβολής του νόμου.
 
Σε σχέση με τα συστήματα ευφυών μεταφορών, η Κομισιόν καλεί την Κύπρο και άλλα 8 κράτη μέλη να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους για δωρεάν παροχή ελάχιστων καθολικών πληροφοριών για την κυκλοφορία σχετικών με την οδική ασφάλεια στους χρήστες [κατ` εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 886/2013]. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή την πρόοδο που έχουν σημειώσει όσον αφορά την εφαρμογή της υπηρεσίας πληροφοριών και ορισμένες άλλες πληροφορίες το αργότερο 12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του εν λόγω κανονισμού και, στη συνέχεια, κάθε ημερολογιακό έτος.
 
Επιπλέον, η Κομισιόν καλεί την Κύπρο και άλλα 9 κράτη μέλη να συμμορφωθούν με τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τη διασύνδεση των εθνικών ηλεκτρονικών μητρώων για τις κάρτες οδηγών, επειδή δεν διενήργησαν τις δοκιμές για τη σύνδεση του συστήματος TACHOnet. Το TACHOnet είναι το ευρωπαϊκό σύστημα για την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις κάρτες ταχογράφου (ο ταχογράφος αποτελεί συσκευή η οποία καταγράφει τον χρόνο οδήγησης, τα διαλείμματα, τις περιόδους ανάπαυσης, καθώς και τις χρονικές περιόδους άλλων εργασιών που εκτελούνται από τον οδηγό). Είναι βασικό εργαλείο για να εξασφαλίζεται η επιβολή των κανόνων σχετικά με τους χρόνους οδήγησης και ανάπαυσης στις οδικές μεταφορές. Ο κύριος στόχος του TACHOnet είναι να εξακριβώνει ότι δεν εκδίδονται δύο ή περισσότερες κάρτες από διαφορετικά κράτη μέλη για τον ίδιο οδηγό. Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/68 ορίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση να συνδεθούν με το TACHOnet, σύμφωνα με ειδικές τεχνικές απαιτήσεις. Παρά το γεγονός ότι τα προαναφερόμενα κράτη μέλη —με εξαίρεση τη Δανία— συνδέονται με το TACHOnet, δεν κατάφεραν να διεξαγάγουν με επιτυχία τις προκαταρκτικές δοκιμές, οι οποίες δείχνουν αν η σύνδεση πληροί όλες αυτές τις τεχνικές απαιτήσεις.
 
Ακόμη, σε σχέση με τις θαλάσσιες μεταφορές, η Κομισιόν καλεί την Κύπρο να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις διοικητικής εποπτείας που καθορίζονται από τους ενωσιακούς κανόνες για τις υποχρεώσεις του κράτους σημαίας (οδηγία 2009/21/ΕΚ). Οι εν λόγω κανόνες προβλέπουν, μεταξύ άλλων, τον έλεγχο κατά πόσον η δομή, ο εξοπλισμός και η λειτουργική διαχείριση του πλοίου συμμορφώνονται με τους κανονισμούς ασφαλείας και κατά πόσον οι ναυτικοί έχουν πιστοποιηθεί ως επαρκείς. Σύμφωνα με την οδηγία, θα έπρεπε να είχε θεσπιστεί σύστημα διαχείρισης της ποιότητας έως τον Ιούνιο του 2012, το οποίο θα έπρεπε να διατηρηθεί στη συνέχεια και να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα ποιότητας. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, τα εν λόγω κράτη μέλη δεν έχουν παράσχει την απαιτούμενη πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας. Η απουσία συστηματικού ελέγχου εντός και εκ μέρους της διοικητικής αρχής, με την υποστήριξη ενός πιστοποιημένου συστήματος διαχείρισης της ποιότητας, μπορεί, μακροπρόθεσμα, να επηρεάσει αρνητικά την ασφάλεια, την προστασία και τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του στόλου που φέρει τη σημαία.
 
Τέλος, η Κομισιόν αποφάσισε επίσης να περατώσει τις διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Ιταλίας και της Κύπρου, επειδή τα εν λόγω κράτη μέλη δεν κοινοποίησαν  τη μεταφορά στο εθνικό τους δίκαιο των κανόνων σχετικά με την ανταλλαγή των εκθέσεων ανά χώρα με άλλα κράτη μέλη δυνάμει της DAC4 (οδηγία 2016/881 του Συμβουλίου) και των κανόνων που παρέχουν στις φορολογικές αρχές πρόσβαση σε πληροφορίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, πληροφορίες οι οποίες απαιτούνται βάσει της DAC5 (οδηγία 2016/2258 του Συμβουλίου).
 
Πηγή: ΚΥΠΕ
Top