Σημερινή

Σάββατο, 19/01/2019
RSS

Ευρωπαϊκός Κανονισμός REACH για τις χημικές ουσίες στην Ευρώ

| Εκτύπωση | 13 Μάιος 2018, 18:00 | Σημερινή

Ευρωπαϊκός Κανονισμός REACH για τις χημικές ουσίες στην Ευρώπη

Όσοι παρασκευάζουν χημικές ουσίες στην Ευρώπη ή εισάγουν χημικές ουσίες στην ευρωπαϊκή αγορά σε ποσότητα που υπερβαίνει τον ένα τόνο ετησίως, έχουν υποχρεώσεις καταχώρισης βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1907/2006/ΕΚ για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς στη χρήση των χημικών προϊόντων (Κανονισμός REACH ). Για συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις του Κανονισμού αυτού θα πρέπει να προχωρήσουν μέχρι τις 31 Μαΐου 2018 στην καταχώριση των χημικών τους ουσιών.

Τι προβλέπει η υποχρέωση καταχώρισης;

Υποβολή φακέλου για τη χημική ουσία που παράγεται ή εισάγεται στην Ευρώπη σε ποσότητα που υπερβαίνει τον ένα τόνο ετησίως, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (European Chemicals Agency - ECHA ). Ο φάκελος, που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή, περιλαμβάνει περιγραφή της ταυτότητας και των χρήσεων της ουσίας, των φυσικοχημικών, οικοτοξικολογικών και τοξικολογικών ιδιοτήτων της και μιαν αξιολόγηση των κινδύνων που ενέχει η χρήση της ουσίας.

Ποιος έχει υποχρέωση για καταχώριση

Οι εταιρείες ή τα φυσικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παρασκευάζουν ή εισάγουν χημικές ουσίες σε ποσότητα ίση ή μεγαλύτερη του ενός τόνου ετησίως (σε καθαρή μορφή, ως συστατικό μειγμάτων ή σε αντικείμενα με εκούσια απελευθέρωση) έχουν υποχρέωση να υποβάλουν φάκελο καταχώρισης στον ECHA. Ο όρος «εισαγωγή» σημαίνει τη φυσική εισαγωγή της χημικής ουσίας από τρίτη (μη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης) χώρα στο τελωνειακό έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλές εισαγωγές που καλύπτονται από ορισμένους Αποκλειστικούς Αντιπροσώπους εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής. Εάν ένας παρασκευαστής ή εισαγωγέας δεν καταχωρίσει τις χημικές ουσίες που παράγει ή εμπορεύεται, η ουσία δεν επιτρέπεται να εισαχθεί ή να διατεθεί στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καθοδηγητικά Γραφεία

Όλα τα Κράτη Μέλη και ο ECHA έχουν δημιουργήσει Εθνικά Γραφεία Υποστήριξης των εταιρειών για τον Κανονισμό REACH. Αυτά αποτελούν το πρώτο σημείο επαφής για ερωτήσεις και μπορούν να δώσουν συμβουλές στη εθνική γλώσσα, γνωρίζοντας τις τοπικές συνθήκες οι οποίες είναι σημαντικές για τη σωστή τήρηση του Κανονισμού. Στην Κύπρο το Καθοδηγητικό Γραφείο για τον Κανονισμό REACH είναι στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και έχει τα πιο κάτω στοιχεία επικοινωνίας

Τηλ. 22405609/ 08/ 11.
Ηλ. Ταχ. REACH@dli.mlsi.gov.cy

Καθοδηγητικό Γραφείο διαθέτει επίσης ο ECHA. Η επικοινωνία με αυτό το Καθοδηγητικό Γραφείο μπορεί να γίνει διαδικτυακά στη διεύθυνση: https://echa.europa.eu/el/contact/reach