Σημερινή

Κυριακή, 16/06/2019
RSS

Οδηγός φοροαπαλλαγών για καινοτόμες επιχειρήσεις

| Εκτύπωση | 26 Μάιος 2019, 18:00 | Του Σωκράτη Ιωακείμ

ΤΟ ΚΕΒΕ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ, ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ

Μια από τις σημαντικές δράσεις που έχουν προωθηθεί τα τελευταία χρόνια είναι η τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου με σκοπό τη δημιουργία ενός ελκυστικού κινήτρου μέσω φοροαπαλλαγής σε φυσικά πρόσωπα που επενδύουν σε καινοτόμες επιχειρήσεις, είτε απευθείας είτε μέσω επενδυτικού ταμείου.

Η τροποποίηση, η οποία έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2017, καλύπτει φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι ανεξάρτητοι επενδυτές και διενεργούν δαπάνες είτε απευθείας είτε μέσω επενδυτικού ταμείου είτε μέσω εναλλακτικής πλατφόρμας διαπραγμάτευσης, για επένδυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου σε καινοτόμο μικρή και μεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ).

Εκστρατεία ενημέρωσης

Το ΚΕΒΕ πραγματοποιεί την περίοδο αυτή εκστρατεία επικαλούμενο τον οδηγό που έχει ετοιμαστεί για τον σκοπό αυτό από το Υπουργείο Οικονομικών, μέσα από τον οποίο τα μέλη του μπορούν να ενημερωθούν πρακτικά για το πώς μπορούν να επωφεληθούν από τη συγκεκριμένη φοροαπαλλαγή. «Επιπρόσθετα είναι εξαιρετικά σημαντική η διεύρυνση της βάσης των εταιρειών που θεωρούνται ως Καινοτόμες, γι’ αυτό και σας προτρέπουμε εάν η επιχείρησή σας εμπίπτει στα κριτήρια που έχουν καθοριστεί να προχωρήσετε με την απαραίτητη αίτηση», αναφέρει το ΚΕΒΕ.

Τα κριτήρια

Με βάση τον οδηγό που ετοίμασε το ΥΠΟΙΚ, για να θεωρηθεί η επιχείρησή σας καινοτόμα, πρέπει να ισχύουν ένα ή και περισσότερα από τα πιο κάτω κριτήρια:

- Έχει πραγματοποιήσει δαπάνες για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη ύψους €100.000 τουλάχιστον ετησίως.

- Έχει επενδύσει σε δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης ποσό που αναλογεί στο 10% τουλάχιστον του ετήσιου κύκλου εργασιών της.

-Το 10% του προσωπικού πλήρους απασχόλησής της δραστηριοποιήθηκε στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης.

-Έχει πραγματοποιήσει δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης που αντιπροσωπεύουν το 15% τουλάχιστον του συνόλου των λειτουργικών της δαπανών.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι ανεξάρτητοι επενδυτές και διενεργούν δαπάνες είτε απευθείας είτε μέσω επενδυτικού ταμείου είτε μέσω εναλλακτικής πλατφόρμας διαπραγμάτευσης, για επένδυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου σε καινοτόμο μικρή και μεσαία επιχείρηση (ΜμΕ). Το πρόσωπο που πραγματοποιεί δαπάνες για επένδυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου θεωρείται ανεξάρτητος επενδυτής εάν δεν είναι ήδη μέτοχος της καινοτόμου μικρής και μεσαίας επιχείρησης στην οποία επενδύει.

Τι και πώς φοροαπαλλάσσεται

Η επένδυση αφορά χρηματοδότηση επιχειρηματικού κίνδυνου σε καινοτόμο μικρή και μεσαία επιχείρηση (ΜμΕ) και μπορεί να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα μορφών επένδυσης (επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων, δάνεια, χρηματοδοτικές μισθώσεις, εγγυήσεις κ.ά.). «Επένδυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου» σημαίνει επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων, δάνεια, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτικών μισθώσεων, εγγυήσεις ή συνδυασμός αυτών, σε επιλέξιμες επιχειρήσεις για την πραγματοποίηση νέων επενδύσεων. Στον ορισμό της επένδυσης χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου περιλαμβάνονται και οι επενδύσεις συνέχειας.

Η φοροαπαλλαγή υπόκειται στις πιο κάτω πρόνοιες:

- Το ποσό που εκπίπτει του φορολογητέου εισοδήματος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του φορολογητέου εισοδήματος του προσώπου αυτού στο φορολογικό έτος εντός του οποίου πραγματοποιείται η επένδυση.

- Η αφαίρεση, στην έκταση που δεν παραχωρείται λόγω του πιο πάνω περιορισμού, μπορεί να μεταφέρεται και να παραχωρείται κατά τα επόμενα πέντε έτη, τηρουμένου του πιο πάνω ποσοστιαίου περιορισμού και το ποσό που εκπίπτει δεν μπορεί να υπερβεί στο σύνολό του τις εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (€150.000) τον χρόνο.

Το φορολογικό κίνητρο δεν μπορεί να παραχωρηθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Όταν ο επενδυτής δεν διατηρεί την επένδυση για ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα 3 ετών ή σε περίπτωση όπου οι φορολογικές Αρχές θεωρούν ότι οι ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί και στοχεύουν στη διεκδίκηση έκπτωσης υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια που καθορίζονται από τους κανόνες.

Τι πρέπει να ξέρουν οι επενδυτές

Οι επενδυτές πρέπει να γνωρίζουν ποια επιχείρηση θεωρείται καινοτόμος, αφού θα εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών σχετικό πιστοποιητικό το οποίο θα έχει χρονική διάρκεια τριών χρόνων από την ημέρα χαρακτηρισμού της επιχείρησης. Το Υπουργείο Οικονομικών θα διατηρεί επίσης σχετικό Μητρώο με τις καινοτόμες επιχειρήσεις.

Τέλος, να αναφέρουμε ότι οι επενδυτές θα πρέπει να συμβουλεύονται το παρακάτω υλικό πριν από την εφαρμογή του φορολογικού κινήτρου: (α) Τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο όπως αυτός έχει τροποποιηθεί (β) Τις εγκυκλίους ή και κανονισμούς που εκδίδει το Υπουργείο Οικονομικών ή το Τμήμα Φορολογίας (γ) Τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 651/2014 της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά και κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της ΣΛΕΕ.