Σημερινή

Παρασκευή, 19/04/2019
RSS

Η νέα μετοχική δομής της Ελληνικής

| Εκτύπωση | 17 Μάρτιος 2019, 18:00 | Σημερινή

Μεγαλομέτοχοι οι Wargaming, Δήμητρα, Pimco, Third Point και 7Q Financial Serv.

Την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου ύψους €150 εκατομμυρίων ανακοίνωσε προχθές Παρασκευή η Ελληνική Τράπεζα, με την Wargaming να καθίσταται ο μεγαλομέτοχος με ποσοστό 20,61% του μετοχικού κεφαλαίου. Υπενθυμίζεται ότι η αύξηση κεφαλαίου αποφασίστηκε μετά την απόκτηση μέρους των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας με ένα συνολικό ισολογισμό €10,3 δισεκατομμυρίων.

Όπως ανακοίνωσε η τράπεζα, λαμβάνοντας υπόψη την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, οι μέτοχοι που αναμένεται να κατέχουν πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας είναι οι ακόλουθοι: Wargaming Group Ltd με 20,61% (πριν 24,9%), Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λτδ με 18,42% (πριν 10,1%), Poppy Sarl (Pimco) με 17,30%, Third Point Hellenic Recovery Fund LP με 12,59% (πριν 26,2%), 7Q Financial Services Ltd με 9,99%.

Υπενθυμίζεται ότι η αύξηση κεφαλαίου έγινε μέσω έκδοσης εξασφαλισμένης έκδοσης Δικαιωμάτων Προτίμησης ύψους €100 εκατ. και €50 εκατ. μέσω Ιδιωτικής Τοποθέτησης. Μετά την επιτυχή αύξηση κεφαλαίου, οι ενδεικτικοί δείκτες κεφαλαίου της τράπεζας ενισχύονται στο 18,2% όσον αφορά τον δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1 ratio) και στο 20,9% όσον αφορά τον δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας.

Σε προηγούμενη συνεδρία του το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας εξέτασε και ενέκρινε την παραχώρηση 113.340.432 νέων συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας €0,50 η καθεμία («Νέες Συνήθεις Μετοχές») σε 2.209 μετόχους, οι οποίοι άσκησαν συνολικά 157.418.575 Δικαιώματα Προτίμησης, κατά την Περίοδο Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης, αντλώντας κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους ύψους €79.338.302,40.

Σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο και με βάση τη συμφωνία εγγραφής με τη Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λτδ («Δήμητρα»), το Δ.Σ. έχει παραχωρήσει στη Δήμητρα τις υπόλοιπες 29.561.360 Νέες Συνήθεις Μετοχές, για τις οποίες δεν έχει γίνει εγγραφή κατά τη διάρκεια της άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης, αντλώντας επιπλέον κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους ύψους €20.692.952,00.

Ως αποτέλεσμα της Έκδοσης Δικαιωμάτων Προτίμησης, της παραχώρησης των αδιάθετων μετοχών στη Δήμητρα και της Ιδιωτικής Τοποθέτησης, ο αριθμός των εκδομένων και πλήρως πληρωμένων συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας €0,50 η καθεμία θα αυξηθεί από 198.474.712 σε 412.805.076. Η ημερομηνία αποστολής της Επιστολής Παραχώρησης των Νέων Συνήθων Μετοχών είναι η 18 Μαρτίου 2019. Οι Νέες Συνήθεις Μετοχές που προκύπτουν από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, συνολικά 214.330.364, αναμένεται να εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου στις 28 Μαρτίου 2019, μετά τις σχετικές εποπτικές εγκρίσεις.