Σημερινή

Τετάρτη, 27/03/2019
RSS

Ανάγκη αξιοποίησης της νέας τεχνολογίας

| Εκτύπωση | 05 Δεκέμβριος 2018, 12:02 | Σημερινή

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ «PAYING TAXES» ΤΗΣ PWC

Η ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΟΝ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΣΤΙΣ ΡΟΕΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ


Σύμφωνα με την έκδοση 2019 της ετήσιας έκθεσης «Paying Taxes», που εκπονείται από την PwC και τον Όμιλο της Παγκόσμιας Τράπεζας, οι φορολογικές Αρχές θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν περαιτέρω τη νέα τεχνολογία για να μειώσουν τον φόρτο εργασίας που συνεπάγεται για τους φορολογούμενους η φορολογική συμμόρφωση.

Η έκθεση αντιπαραβάλλει τη φορολογία εταιρειών σε 190 οικονομίες χρησιμοποιώντας, για σκοπούς μελέτης, μια μεσαίου μεγέθους εγχώρια εταιρεία.

Διαπιστώνει ότι ο παγκόσμιος μέσος όρος σε ό,τι αφορά το κόστος της φορολογικής συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις παραμένει περίπου ο ίδιος με βάση τέσσερεις βασικούς δείκτες μέτρησης: τον χρόνο συμμόρφωσης (237 ώρες), τον αριθμό πληρωμών (23,8), τον Συνολικό Συντελεστή Φορολογίας και Εισφορών (TTCR) (40,4%) και τον δείκτη διοικητικού φόρτου μετά την καταχώριση των δηλώσεων (59,6 από 100).

Στην έκθεση περιγράφεται, επίσης, ο τρόπος με τον οποίο οι εξελίξεις στα λογισμικά προγράμματα φορολογίας, στα συστήματα αναφορών σε πραγματικό χρόνο και στην ανάλυση δεδομένων μεταμορφώνουν τις δυνατότητες φορολογικής διαχείρισης. Επιπρόσθετα, τονίζεται το γεγονός ότι η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών για σκοπούς φορολογικής συμμόρφωσης μπορεί να αυξήσει -βραχυπρόθεσμα τουλάχιστον- τον διοικητικό φόρτο εργασίας και απαιτείται συνεπώς συνετός σχεδιασμός και διαβούλευση.

Η έκθεση διερευνά επίσης τον αντίκτυπο των διαφορετικών επιπέδων ρύθμισης και δεξιοτήτων στην επιβολή του φόρου μέσω των φορολογικών ελέγχων. Οι έλεγχοι παρουσιάζουν τεράστιες διακυμάνσεις σε ό,τι αφορά τη διάρκεια και την περιπλοκότητά τους. Κάποιοι φορολογούμενοι δαπανούν μέχρι και 128 ώρες για τη συλλογή πληροφοριών για τους σκοπούς ενός ελέγχου, ωστόσο για πολλούς απαιτούνται μερικές μόνο ώρες. Η βελτίωση των δεξιοτήτων των λειτουργών φορολογίας είναι ουσιώδους σημασίας για την ομαλή λειτουργία ενός φορολογικού συστήματος σε σταθερή βάση. Το 97% των οικονομιών προσφέρουν κατάρτιση σε λειτουργούς φορολογίας, αλλά μόνο το 35% παρέχουν τακτική εκπαίδευση.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, παρά τις σημαντικές βελτιώσεις των φορολογικών συστημάτων σε πολλές οικονομίες τα τελευταία χρόνια, ορισμένες οικονομίες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη διαδικτυακή καταχώριση και στην πληρωμή φόρων λόγω της έλλειψης τεχνολογικής υποδομής και των εμποδίων που σχετίζονται με την κουλτούρα της χώρας και την περιπλοκότητα της νομοθεσίας. Η έκθεση σημειώνει ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να λάβουν υπόψη πώς η νέα τεχνολογία επηρεάζει τη φύση και τα πρότυπα της απασχόλησης και της δημιουργίας κερδών αλλά και τον σχετικό αντίκτυπο στις ροές εσόδων που υπόκεινται σε φορολόγηση.