Σημερινή

Τετάρτη, 19/06/2019
RSS

Στο 0% το ποσοστό αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας

| Εκτύπωση | 26 Αύγουστος 2018, 18:00 | Σημερινή

Στο 0% καθόρισε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου το ποσοστό του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας (countercyclical capital buffer rate - CCyB) για την περίοδο 1 Οκτωβρίου 2018 - 31 Δεκεμβρίου 2018 για κάθε αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα και για κάθε ΚΕΠΕΥ. Σε σχέση με τις κυπριακές επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ), η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) αναφέρει σε ανακοίνωση ότι 0% των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού αφορά ΚΕΠΕΥ, η οποία παρέχει τις επενδυτικές υπηρεσίες διενέργειας συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό ή αναδοχής χρηματοοικονομικών μέσων ή/και διάθεσης χρηματοοικονομικών μέσων με δέσμευση ανάληψης και δεν έτυχε εξαίρεσης από την ΚΤΚ λόγω του μικρού ή μεσαίου μεγέθους της.

Η απόκλιση

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, βάσει των χρονοσειρών που λήγουν στις 31 Μαρτίου 2018, η απόκλιση του δείκτη πίστωσης προς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) από τη μακροπρόθεσμη τάση του (credit-to-GDP gap) χρησιμοποιώντας τον ευρύ ορισμό πίστωσης είναι -65,5%. Προσθέτει ότι η απόκλιση του δείκτη πίστωσης προς το ΑΕΠ από τη μακροπρόθεσμη τάση του χρησιμοποιώντας τον περιορισμένο (τραπεζικό) ορισμό πίστωσης είναι -62,6%.

«Δεδομένου ότι η απόκλιση του δείκτη πίστωσης προς το ΑΕΠ από τη μακροπρόθεσμη τάση του είναι μικρότερη του 2% και λαμβάνοντας υπόψη τους επιπρόσθετους δείκτες που αξιολόγησε η ΚΤΚ, ο οδηγός αποθέματος είναι 0% και το αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας καθορίστηκε στο 0%», αναφέρει η ΚΤΚ. Πέραν της απόκλισης του δείκτη πίστωσης προς το ΑΕΠ από τη μακροπρόθεσμη τάση του (credit-to-GDP gap), η ΚΤΚ αναφέρει πως λαμβάνει υπόψη μια σειρά ποσοτικών και ποιοτικών πληροφοριών κατά την αξιολόγηση των συστημικών κινδύνων που σχετίζονται με περιόδους πιστωτικής επέκτασης.

Επιπρόσθετοι δείκτες

Η ΚΤΚ αναφέρει ότι οι επιπρόσθετοι δείκτες που αξιολόγησε αφορούν το χρέος του ιδιωτικού μη χρηματοοικονομικού τομέα, την ανθεκτικότητα του τραπεζικού τομέα, την αγορά ακινήτων, την πραγματική οικονομία και τις εξωτερικές ανισορροπίες. Αναφέρει επίσης ότι κατά το 2018 αποφάσισε, βάσει των εξουσιών που της παρέχονται δυνάμει του άρθρου 5(2) του περί Μακροπροληπτικής Εποπτείας των Ιδρυμάτων Νόμου, 2015, όπως εξαιρέσει ορισμένες ΚΕΠΕΥ από την υποχρέωση τήρησης του ειδικού για κάθε ίδρυμα αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για το 2018, λόγω του μικρού και μεσαίου μεγέθους τους.