Σημερινή

Σάββατο, 23/02/2019
RSS

Ακαδημία KPMG: Tα οφέλη της διά βίου εκπαίδευσης

| Εκτύπωση | 12 Αύγουστος 2018, 18:00 | Της Σύνθιας Παύλου

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Το σύγχρονο επαγγελματικό πεδίο και οι ακατάπαυστες αλλαγές του, απαιτούν από τους εργαζόμενους τη συνεχιζόμενη απόκτηση γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων εφ’ όρου ζωής. Διάφοροι οργανισμοί και ινστιτούτα στην Κύπρο και το εξωτερικό, αναγνωρίζοντας τις συνεχείς αλλαγές σε νομοθεσίες, κανονισμούς, πρότυπα και πρακτικές, καθώς και την αξία της διά βίου μάθησης, ζητούν από τα μέλη τους να επικαιροποιούν σε τακτά χρονικά διαστήματα τις γνώσεις και δεξιότητές τους μέσω οργανωμένων ή μη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Ως εκ τούτου, οι εργαζόμενοι στην Κύπρο χρειάζεται να προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες (για προκαθορισμένες ώρες κάθε χρόνο) ώστε να διασφαλίζουν τις απαραίτητες μονάδες πιστοποίησης συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου εντοπίζει τομείς εκπαιδευτικής προτεραιότητας και επιχορηγεί σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα, στοχεύοντας στο να βοηθήσει το εργατικό δυναμικό της Κύπρου να αποκτήσει τα ανάλογα εφόδια για την εξεύρεση ή διατήρηση εργασίας.

Σύμφωνα ωστόσο με έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (2011), «μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων στην Ευρώπη έχουν την τάση να μην επενδύουν επαρκώς στην κατάρτιση. Οι λόγοι γι’ αυτό ποικίλλουν. Μεταξύ άλλων, υπάρχει η πεποίθηση ότι το όφελος θα είναι μηδενικό ή μικρό, [ή ακόμα] η αίσθηση ότι δεν υφίσταται ανάγκη ή επιθυμία για κατάρτιση».

Στην Κύπρο, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκπαίδευση, η συμμετοχή ενηλίκων στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση παραμένει σε χαμηλά επίπεδα συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πιο συγκεκριμένα, το 2016 το ποσοστό της συμμετοχής ενηλίκων στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση στην Κύπρο ήταν 6,9% - αρκετά πιο κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ που ήταν 10,8%. Η Κύπρος κατέγραψε μάλιστα πτώση σε σχέση με το 2015, όταν το ποσοστό συμμετοχής ήταν 7,5%. Τα προτερήματα της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης είναι πολλά, ορισμένα από τα οποία είναι εμφανή και μετρήσιμα, ενώ άλλα είναι έμμεσα, όπως ο ευρύτερος κοινωνικός αντίκτυπος.

Εκπαίδευση ενηλίκων

Σύμφωνα με τον Schuller (2017), η εκπαίδευση ενηλίκων μπορεί να επηρεάσει την απασχόληση και το εργασιακό περιβάλλον σε διαφορετικά επίπεδα. Στο επίπεδο του οργανισμού επιδρά στην παραγωγικότητα, αυξάνει τη δέσμευση των υπαλλήλων και μειώνει το ποσοστό παραιτήσεων. Στο προσωπικό επίπεδο τα οφέλη της μάθησης και της απόκτησης δεξιοτήτων σχετίζονται με την αναζήτηση, εξεύρεση και διατήρηση εργασίας, τα αυξημένα εισοδήματα, τη δημιουργία φιλοδοξιών και την ικανοποίηση των εργαζομένων αναφορικά με τη θέση εργασίας τους.

Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση συντείνει επίσης στο να εντοπιστούν σημεία σε κάθε επαγγελματία που χρήζουν βελτίωσης, ενώ μπορεί να συνεισφέρει στην αύξηση της απόδοσης. Οι Kil, Motschilnig και Th?ne-Geyer (2013) υποστήριξαν ότι επιδρά θετικά, μεταξύ άλλων, στην ανεξαρτησία των ατόμων, την αυτοδιάθεση, την κριτική σκέψη, τη διαχείριση αλλαγής ή την προσαρμογή σε δυσμενείς συνθήκες αλλά και στην καινοτομία. Σύμφωνα με την Gaymer (2006), οι εργαζόμενοι όχι μόνο χρησιμοποιούν τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση ως μέσο επαγγελματικής ανέλιξης, αλλά και για προσωπικό εμπλουτισμό.

Επιπλέον, το 5ο συνέδριο Παιδαγωγικών Επιστημών (WCES 2013) ανέδειξε και άλλα οφέλη για τον ενήλικα, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο, ορισμένα από τα οποία είναι η δημιουργία νέων εργασιακών ευκαιριών, η έκθεση σε νέες ιδέες και καλύτερες πρακτικές, η αύξηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος ενός ατόμου στην αγορά εργασίας, η επικαιροποίηση αναφορικά με νέα τεχνολογικά επιτεύγματα και τομείς οικονομικής δραστηριοποίησης, η ανάπτυξη του δικτύου επαγγελματικών γνωριμιών ενός ατόμου, η καλλιέργεια νέων ενδιαφερόντων και η γνώση για διαφορετικούς θεματικούς τομείς.

Οι επαγγελματικές προοπτικές και τα αυξημένα επίπεδα αυτοπεποίθησης στα άτομα που τυγχάνουν επαγγελματικής κατάρτισης σημειώνονται επίσης και σε έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (2011). Στην έκθεση στοιχεία από την Κύπρο, την Ιταλία, τη Δανία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία επιβεβαιώνουν ότι «η συνεχιζόμενη κατάρτιση παράγει θετικά αποτελέσματα όταν συμπληρώνει άλλα μέτρα, όπως η εφαρμογή είτε νέων τεχνολογιών είτε νέων τρόπων οργάνωσης της εργασίας, ή ακόμα συνδυασμού και των δύο».

Τα προγράμματα

Η Ακαδημία της KPMG στην Κύπρο, αποδεχόμενη τα οφέλη της διά βίου μάθησης και της ανάγκης των εργαζομένων στην Κύπρο για εξασφάλιση μονάδων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, διοργανώνει ανοικτά και μονοεπιχειρησιακά εκπαιδευτικά προγράμματα, όπως επίσης και διεθνή συνέδρια, τα οποία καλύπτουν τεχνικά και οικονομικά θέματα αλλά και βασικές δεξιότητες, όπως θέματα δέσμευσης του προσωπικού.

Η Ακαδημία έχει συνεργαστεί με εξέχοντες εκπαιδευτές και ακαδημαϊκούς από επιτυχημένες εταιρείες, αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα, θεσμικά όργανα και οργανισμούς. Οι περισσότεροι εκπαιδευτές με τους οποίους συνεργάζεται η Ακαδημία, έχουν πιστοποιηθεί από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου ως εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης. Τα σεμινάρια και τα συνέδρια της Ακαδημίας είναι σχετικά με τις πρόσφατες οικονομικές προκλήσεις, τις οποίες καλούνται να αντιμετωπίσουν οι εργαζόμενοι στην Κύπρο και προσφέρουν στους συμμετέχοντες πρακτική καθοδήγηση για τους τρόπους αντιμετώπισης των σύγχρονων προβλημάτων.

Η Ακαδημία έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 8.000 επαγγελματίες, οι οποίοι προέρχονταν από διάφορους τομείς οικονομικής δραστηριοποίησης. Προσφέροντας πρακτικές πληροφορίες με διαδραστικό τρόπο, βοηθά τους συμμετέχοντες των σεμιναρίων και συνεδρίων της όχι μόνο ν’ αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους αλλά και να τις εφαρμόσουν στην εργασία τους.

Η Ακαδημία αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και φροντίζει να προσφέρει τη δυνατότητα στους πελάτες της και το ευρύ κοινό να ενημερώνονται για τις τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα τους μέσω των σεμιναρίων και συνεδρίων της. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη συντονίστρια των σεμιναρίων μας, Ειρήνη Αβραάμ, τηλ.: 22207460, ηλ. διεύθ.: iavraam@kpmg.com.

ΣΥΝΘΙΑ ΠΑΥΛΟΥ
Senior Manager, KPMG Academy
Tηλ.: 22209000
pavlous@kpmg.com