Σημερινή

Σάββατο, 23/03/2019
RSS

Η πρόσθετη έκθεση Ελεγκτή προς επιτροπή ελέγχου οντοτήτων δημοσίου

| Εκτύπωση | 29 Ιούλιος 2018, 18:03 | Της Χριστίνας Χαραλάμπους

Η πρόσθετη έκθεση Ελεγκτή προς επιτροπή ελέγχου οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος

Απαραίτητη η αμφίδρομη επικοινωνία για τη σωστή αξιολόγηση, ενημέρωση και διορθωτικές παρεμβάσεις


Κατά την εξέταση των οικονομικών καταστάσεων η προσοχή εστιάζεται συνήθως στην έκθεση ελέγχου που εκδίδουν οι Ελεγκτές στους μετόχους, η οποία διαβιβάζεται ενώπιον της ελεγχόμενης οντότητας σε γενική συνέλευση. Ωστόσο, υπάρχει ακόμα μία έκθεση που προκύπτει ως αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου και αυτή είναι η πρόσθετη έκθεση προς την επιτροπή ελέγχου. Σε αυτό το σύντομο άρθρο περιγράφονται τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της έκθεσης και συνοψίζονται οι απαιτήσεις του άρθρου 68 του Νόμου Ν.53(Ι)/2017, του άρθρου 11 του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ») αριθ.537/2014 και του Διεθνούς Πρότυπου Ελέγχου («ΔΠΕ») 260, επικοινωνία των θεμάτων ελέγχου.

Επιτροπή ελέγχου

Με βάση το άρθρο 78 του Νόμου Ν.53(Ι)/2017, κάθε οντότητα δημοσίου συμφέροντος οφείλει να διαθέτει επιτροπή ελέγχου, η οποία πρέπει:

(α) να αποτελεί είτε ανεξάρτητη επιτροπή είτε επιτροπή του διοικητικού ή του εποπτικού οργάνου της ελεγχόμενης οντότητας και

(β) να αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού οργάνου και/ή μέλη του εποπτικού οργάνου της ελεγχόμενης οντότητας ή/και μέλη διορισμένα από τη γενική συνέλευση των μετόχων της ελεγχόμενης οντότητας ή, στην περίπτωση οντοτήτων χωρίς μετόχους, από ισοδύναμο όργανο.

Ο πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου τουλάχιστον πρέπει να διαθέτει επάρκεια γνώσεων στον τομέα της λογιστικής και/ή του ελέγχου και, στο σύνολο τους, τα μέλη της επιτροπής πρέπει να διαθέτουν επάρκεια γνώσεων στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η ελεγχόμενη οντότητα.

Θέματα επικοινωνίας

Τα κύρια θέματα επικοινωνίας, που συμπεριλαμβάνονται στην πρόσθετη έκθεση, είναι τα ακόλουθα:

το προγραμματισμένο πεδίο και χρονοδιάγραμμα ελέγχου,

η περιγραφή της φύσης, συχνότητας και έκτασης της επικοινωνίας με την επιτροπή ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων και των ημερομηνιών των συναντήσεων,

η περιγραφή της μεθοδολογίας του Ελεγκτή που χρησιμοποιήθηκε και των ελεγκτικών διαδικασιών που εφαρμόστηκαν,

τα κύρια θέματα ελέγχου που ήταν εξέχουσας σημασίας στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, τα οποία έχουν ήδη συζητηθεί με το Διοικητικό Συμβούλιο,
ο τρόπος που ο Ελεγκτής καθόρισε το σημείο αναφοράς για εντοπισμό τυχόν ουσιώδους σφάλματος, το οποίο μπορεί να οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος,
το συμπέρασμα του Ελεγκτή για την καταλληλότητα της χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της λογιστικής βάσης της δρώσας οικονομικής μονάδας και, με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν, κατά πόσον υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα αναφορικά με γεγονότα ή συνθήκες που να υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αμφιβολίας ως προς την ικανότητα της οντότητας να συνεχίσει ως δρώσα οικονομική μονάδα,

* η άποψη του Ελεγκτή για την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών που χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο,

* τυχόν αναμενόμενη τροποποίηση της γνώμης του Ελεγκτή,

* το κατά πόσοn ο Ελεγκτής έχει λάβει ελεγκτικά τεκμήρια, τα οποία είναι επαρκή και κατάλληλα για να αποτελέσουν τη βάση της γνώμης του,

* τυχόν πραγματική ή ύποπτη μη συμμόρφωση με νόμους και κανονισμούς ή το καταστατικό της οντότητας,

* τυχόν δυσκολίες και περιορισμούς που αντιμετώπισε ο Ελεγκτής,

* τυχόν σημαντικές ελλείψεις στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου της λογιστικής και χρηματοοικονομικής λειτουργίας της οντότητας που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια του ελέγχου,

* οι γραπτές διαβεβαιώσεις που ζητήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο,

* η δήλωση ότι ο Ελεγκτής έχει συμμορφωθεί με τις σχετικές απαιτήσεις δεοντολογίας που αφορούν την ανεξαρτησία του Ελεγκτή και η γνωστοποίηση του Ελεγκτή όλων των σχέσεων και άλλων θεμάτων που μπορεί εύλογα να θεωρηθούν ότι επηρεάζουν την ανεξαρτησία του Ελεγκτή και, όπου είναι εφαρμόσιμο, τα σχετικά μέτρα προστασίας,

* σε περίπτωση διορισμού πέραν του ενός Ελεγκτή, επεξήγηση του τρόπου διανομής της εργασίας μεταξύ των Ελεγκτών και τυχόν διαφωνίες μεταξύ τους και τους λόγους γι' αυτές τις διαφωνίες,

* σε περίπτωση που διορίζεται ελεγκτικό γραφείο, πρέπει να αναφέρονται όλοι οι κύριοι συνέταιροι του ελέγχου,

* σε περίπτωση ελέγχου ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, να δοθεί επεξήγηση για το πεδίο εφαρμογής της ενοποίησης και τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν από τον Ελεγκτή για τυχόν αποκλεισμό των μη ενοποιημένων οντοτήτων, και το κατά πόσον αυτά τα κριτήρια ακολουθούν τη δομή της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς,

* όπου εφαρμόζεται να καταγραφεί το είδος, η χρονική στιγμή και η έκταση της εργασίας που επιτέλεσαν ελεγκτές τρίτων χώρων.

Το χρονοδιάγραμμα και ο τρόπος επικοινωνίας

Η πρόσθετη έκθεση θα πρέπει να υπογραφεί από τους νόμιμους Ελεγκτές και να φέρει ημερομηνία. Η ημερομηνία υποβολής της πρέπει να προηγηθεί της ημερομηνίας υποβολής της έκθεσης του ελέγχου και της ημερομηνίας έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων. Ο Ελεγκτής πρέπει να επικοινωνήσει τα σημαντικά θέματα στην επιτροπή ελέγχου σε έγκαιρη βάση ούτως ώστε η επιτροπή ελέγχου να έχει χρόνο να απαντήσει έγκαιρα στα θέματα που έχουν σημειωθεί. Η επικοινωνία μπορεί να γίνει σε διάφορα στάδια του ελέγχου, σε αρχικό στάδιο κατά τη σχεδίαση του προγραμματισμένου πεδίου ή και μόλις προκύψει μια σημαντική δυσκολία.

Είναι σημαντικό η διαδικασία της επικοινωνίας των σημαντικών θεμάτων να είναι αμφίδρομη. Ανεπαρκής αμφίδρομη επικοινωνία πιθανόν να προδίδει ένα ανεπαρκές περιβάλλον ελέγχου και να επηρεάσει την αξιολόγηση του κινδύνου για εύρεση ουσιώδους σφάλματος από πλευράς του Ελεγκτή. Υπάρχει επίσης κίνδυνος ο Ελεγκτής να μη λάβει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για να αποτελέσουν τη βάση της γνώμης του και ως επακόλουθο να προκύψει τυχόν τροποποίηση της έκθεσής του.

Συμπέρασμα

Η επικοινωνία με την επιτροπή ελέγχου είναι απαραίτητη και βαρυσήμαντη. Επιτρέπει στην επιτροπή ελέγχου να ενημερωθεί για τα σημαντικά θέματα που προέκυψαν κατά τη διαδικασία ελέγχου. Επίσης δίνει την ευκαιρία να δοθούν απαντήσεις σχετικά με αυτά τα θέματα και να γίνουν διορθωτικές κινήσεις για τη βελτίωση της λογιστικής και χρηματοοικονομικής λειτουργίας της οντότητας.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Principal, KPMG Limited
Τηλ.: 25869000
charalambousc@kpmg.com