Σημερινή

Δευτέρα, 25/03/2019
RSS

Πώληση της βρετανικής θυγατρικής της Τράπεζας Κύπρου έναντι 103 εκ

| Εκτύπωση | 15 Ιούλιος 2018, 18:00 | Σημερινή

Πώληση της βρετανικής θυγατρικής της Τράπεζας Κύπρου έναντι 103 εκ. στερλινών

Η Τράπεζα Κύπρου προχώρησε αυτήν την εβδομάδα σε υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας για την πώληση της θυγατρικής της τράπεζας στο Ηνωμένο Βασίλειο (Η.Β.) Bank of Cyprus UK Limited («BOC UK») και της θυγατρικής της Bank of Cyprus Financial Services Ltd («BOC FS», και μαζί το «Συγκρότημα Η.Β.») στη Cynergy Capital Limited («Cynergy»).

Η πώληση αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του 2018 και υπόκειται σε έγκριση από τις εποπτικές Αρχές του Συγκροτήματος και της BOC UK. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Τράπεζας, το τίμημα πώλησης ύψους £103 εκατ. (περίπου €117 εκατ.) υπόκειται σε συνήθεις αναπροσαρμογές με την ολοκλήρωση της πώλησης.

Το τίμημα πώλησης είναι πληρωτέο σε μετρητά, με το μισό να είναι αναβαλλόμενο για περίοδο 24 μηνών από την ολοκλήρωση της πώλησης, χωρίς οποιουσδήποτε όρους που να αφορούν την επίδοση της BOC UK. Κατά την ολοκλήρωση της πώλησης, η συνολική αξία αναμένεται να έχει θετική επίδραση περίπου 65 μ.β.2 στον δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) του Συγκροτήματος και περίπου 60 μ.β.2 στον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας του Συγκροτήματος.

Το λογιστικό κέρδος από την πώληση αναμένεται να ανέλθει σε περίπου €3 εκατ. Το Συγκρότημα θα προβεί σε επικαιροποιημένη ενημέρωση για τη χρηματοοικονομική επίδραση της πώλησης κατά την ολοκλήρωσή της.

Στη στρατηγική του Συγκροτήματος

Η συναλλαγή αναμένεται να μην έχει σημαντική επίδραση στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων του Συγκροτήματος και η καθοδήγηση για βασικά κέρδη ανά μετοχή ύψους περίπου €0.40 για το έτος, με βάση την οργανική κερδοφορία, διατηρείται. Με εξαίρεση τη μείωση του στόχου για το μέγεθος του ισολογισμού κατά περίπου €2 δισ., οι στόχοι του Συγκροτήματος για το έτος και η μεσοπρόθεσμη καθοδήγηση διατηρούνται και εξακολουθούν να μην περιλαμβάνουν την επίδραση από οποιεσδήποτε συναλλαγές για επιτάχυνση της μείωσης του κινδύνου στον ισολογισμό.

Η Τράπεζα αναφέρει ότι η πώληση του Συγκροτήματος Η.Β. εμπίπτει στη στρατηγική του Συγκροτήματος για δημιουργία αξίας για τους μετόχους και επικέντρωση κυρίως στη στήριξη της ανάκαμψης της κυπριακής οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτής της συναλλαγής, το Συγκρότημα και η BOC UK θα υπογράψουν συμφωνία συνεργασίας, μέσω της οποίας οι δυο οργανισμοί θα συνεργάζονται σε διάφορους σημαντικούς τομείς στο μέλλον, περιλαμβανομένης και της συνέχισης της εξυπηρέτησης των υφιστάμενων πελατών.

Μετονομάζεται σε «Cynergy Bank»

Μετά την ολοκλήρωση της πώλησης, η εμπορική επωνυμία της BOC UK αναμένεται να αλλάξει σε «Cynergy Bank», που αντικατοπτρίζει την κυπριακή της κληρονομιά, ταυτόχρονα εστιάζοντας σε ένα μοντέρνο και ενεργητικό προφίλ. «Η πώληση αυτή αποτελεί ακόμα ένα θετικό βήμα στην πορεία του Συγκροτήματος για ανάκτηση της ισχυρής του θέσης», ανέφερε, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Συγκροτήματος, Τζον Πάτρικ Χούρικαν.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της BOC UK, Nick Fahy, ανέφερε ότι η συναλλαγή αποτελεί θετική εξέλιξη για την τράπεζα στο Η.Β. «Η πώληση στη Cynergy θα μας επιτρέψει να επικεντρωθούμε στην αύξηση της αναγνωρισιμότητάς μας σε επιχειρηματίες και καταθέτες στο Η.Β., περιλαμβανομένου και του κλάδου ακινήτων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων», ανέφερε.

Ο Διευθυντής της Cynergy, Bal Sohal, ανέφερε ότι η εταιρεία βλέπει σημαντικές ευκαιρίες για ανάπτυξη και την καλύτερη κάλυψη των αναγκών μικρών επιχειρήσεων στη βρετανική αγορά, περιλαμβανομένων και αυτών που ανήκουν στην κυπριακή κοινότητα.