Σημερινή

Κυριακή, 20/01/2019
RSS

Οικονομική ανάπτυξη και ανεργία

| Εκτύπωση | 31 Δεκέμβριος 2017, 18:01 | Του Μάριου Παπαλαζάρου

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΟΒΑΡΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 15-24 ΕΤΩΝ, ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΗΤΑΝ 25,3% ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΕΝΩ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ, ΤΟ 35,8% - 46,2% ΗΤΑΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ

Η ενίσχυση της αναπτυξιακής πορείας της οικονομίας αποτελεί προϋπόθεση για αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας. Σημειώνεται όμως ότι υπάρχουν σοβαρά επιμέρους ζητήματα, τα οποία θα πρέπει να εξεταστούν


Η ανεργία αποτελεί ένα από τα πλέον πολυσύνθετα προβλήματα, αφού πέρα από τις οικονομικές της συνέπειες, επηρεάζει την ίδια την κοινωνία. Η διατήρηση ενός ατόμου για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός της αγοράς εργασίας πέρα από την καταγραφή ως στατιστικό, επηρεάζει σημαντικά τη δυνατότητά του να εξυπηρετεί τις υποχρεώσεις του, όπως τον δανεισμό (άλλωστε το ποσοστό ανεργίας είναι ένα από τα στατιστικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται στα μοντέλα για εκτίμηση των επισφαλειών), αλλά και να συνεισφέρει στο οικογενειακό εισόδημα.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, που δημοσιεύτηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία σε ό,τι αφορά τους νέους ηλικίας 15-24 ετών, το ποσοστό ανεργίας ήταν 25,3% του εργατικού δυναμικού των ηλικιών αυτών στο αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου χρόνου, ενώ επί του συνόλου των ανέργων, το 35,8% - 46,2% ήταν μακροχρόνια άνεργοι. Από τα στοιχεία αυτά γίνεται αντιληπτό ότι υπάρχουν σοβαρά διαρθρωτικά και κοινωνικά προβλήματα.

Πού πρέπει να δοθεί έμφαση

Η ενίσχυση των συνθηκών εργασίας για τους νέους και η δημιουργία προϋποθέσεων επανένταξης των μακροχρόνια άνεργων στην αγορά εργασίας πρέπει να αποτελέσουν κύριους στόχους στον γενικότερο σχεδιασμό αντιμετώπισης του φαινομένου της ανεργίας. Γίνεται αντιληπτό ότι η ενίσχυση της αναπτυξιακής πορείας της οικονομίας αποτελεί προϋπόθεση για αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας. Σημειώνεται όμως ότι υπάρχουν σοβαρά επιμέρους ζητήματα, τα οποία θα πρέπει να εξεταστούν.

Ένα από αυτά είναι η διασύνδεση των προγραμμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Αυτό προϋποθέτει την πλήρη ανάλυση των στοιχείων απασχόλησης ανά τομέα, έτσι ώστε, όταν οι νέοι παίρνουν τις αποφάσεις τους για τις σπουδές τους, να έχουν πλήρη εικόνα σε ποιον τομέα υπάρχουν οι περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης. Την ίδια στιγμή πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα επιμόρφωσης (σε τομείς που έχουν ανάγκη από προσωπικό) των μακροχρόνια άνεργων, διότι προφανώς αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξεύρεση εργασίας στον τομέα στον οποίο απασχολούνταν προηγουμένως.

Τι γίνεται σε άλλες χώρες

Πέραν των πιο πάνω, ασφαλώς θα ήταν δόκιμο να διερευνηθούν κάποια από τα μέτρα που εφαρμόζουν άλλες χώρες σε σχέση με την ενίσχυση της ανάπτυξης, της εξαγωγικής δραστηριότητας και κατ’ επέκτασιν των συνθηκών απασχόλησης. Σε άλλες χώρες υπάρχει το μέτρο όπου σε περίπτωση που οι ακάθαρτες πωλήσεις εταιρείας ή άλλης επιχείρησης αποτελούνται σε ποσοστό τουλάχιστον 90% από εξαγωγές, τότε δικαιούνται πλήρη απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για πέντε έτη μέσα σε μια επταετία (οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δηλώσουν από την αρχή οριστικά και αμετάκλητα τις χρονιές που θα κάνουν χρήση του μέτρου).

Επίσης, στην περίπτωση που μια εταιρεία δραστηριοποιείται σε συγκεκριμένους τομείς, με πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα και σε οποιοδήποτε φορολογικό έτος αξιολόγησης, αυξάνει τις εξαγωγικές πωλήσεις της έναντι των πωλήσεων κατά τη διάρκεια μιας περιόδου βάσης (θα καθορίζεται με το αίτημα της επιχείρησης για ένταξή της στο συγκεκριμένο πλαίσιο) κατά συγκεκριμένο ποσοστό κάθε έτος, τα κέρδη που απέκτησε η εταιρεία κατά το έτος αυτό από τις εξαγωγικές πωλήσεις ως αποτέλεσμα της αύξησης αυτής, θα απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος. Τα πρόσθετα κέρδη που απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος υπολογίζονται ως η αύξηση στις εξαγωγικές πωλήσεις επί το καθαρό περιθώριο κέρδους της χρονιάς, σύμφωνα με τους εξελεγμένους λογαριασμούς.

Ενίσχυση επενδύσεων και επαγγελματική κατάρτιση

Ένα τρίτο μέτρο αφορά την ενίσχυση των επενδύσεων. Σε περίπτωση που κέρδη εταιρείας από εμπόριο ή από άσκηση επιχείρησης έχουν διατεθεί με αποκλειστικό σκοπό τη χρηματοδότηση οποιουδήποτε σχεδίου που έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες Αρχές (με βάσει κριτήρια που θα καθοριστούν και κυρίως θα έχουν να κάνουν με θέματα παραγωγικότητας), και έχει διαπιστωθεί μετά από έλεγχο ότι όντως τα κέρδη έχουν χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό για τον οποίο είχαν εγκριθεί, οι Αρχές θα εκδίδουν το πιστοποιητικό συμμόρφωσης και στη συνέχεια, το ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος/κέρδους που χρησιμοποιήθηκε γι' αυτόν το σκοπό θα μειώνεται κατά 25%. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος κατέβαλε ήδη τον φόρο αυτό, του πιστώνεται για μελλοντικά έτη ή του επιστρέφεται.

Ακόμη υπάρχουν μέτρα που ενισχύουν την επαγγελματική κατάρτιση. Σε περίπτωση, για παράδειγμα, που οι αρμόδιες Αρχές είναι ικανοποιημένες από την εφαρμογή προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης το οποίο έχει προεγκριθεί (και το οποίο ενισχύει αποδεδειγμένα την επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού) και έχουν εκδώσει το ανάλογο πιστοποιητικό, ο εργοδότης δικαιούται να αφαιρέσει το 120% των δαπανών κατάρτισης από το φορολογητέο εισόδημα της χρονιάς. Το ποσό της αφαίρεσης δεν μπορεί να ξεπερνά το 20% του συνολικού κόστους των αποδοχών των υπαλλήλων.

ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ
Principal,
KPMG Limited,
τηλ. 22209000,
ηλεκτρ. διεύθ. mpapalazarou@kpmg.com