Σημερινή

Πέμπτη, 18/10/2018
RSS

Είστε προετοιμασμένοι για το ΔΠΧΑ 15;

| Εκτύπωση | 12 Νοέμβριος 2017, 18:02 | Της Μαρίας Καραντώνη

ΚΑΘΟΛΟΥ ΑΠΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΕΙΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΟΥ ΑΝ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Ή ΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Το ΔΠΧΑ 15 πρέπει να είναι μία από τις κύριες προτεραιότητές τους μέχρι το τέλος του χρόνου, όχι μόνο για να αποφευχθεί μια κρίση αλλά και για να διασφαλιστεί το εμπορικό τους πλεονέκτημα


Με ημερομηνία εφαρμογής την 1η Ιανουαρίου 2018, η αντίστροφη μέτρηση για την υιοθέτηση του νέου διεθνούς προτύπου για την αναγνώριση των εσόδων ΔΠΧΑ 15 (Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 15) έχει αρχίσει εδώ και καιρό. Καθώς πλησιάζει η ημερομηνία εφαρμογής, πολλές εταιρείες συνειδητοποιούν πως οι επερχόμενες αλλαγές που φέρνει το ΔΠΧΑ 15 δεν είναι τόσο απλές όσο θεωρούσαν αρχικά. Οι κύριοι λόγοι είναι ότι είτε έχει εντοπιστεί από τις εταιρείες ένα ευρύτερο φάσμα συμβατικών όρων από το τι αναμενόταν αρχικά, καθιστώντας τον αντίκτυπο του ΔΠΧΑ 15 πολύ μεγαλύτερο, είτε έχουν υποτιμηθεί οι εμπορικές ευκαιρίες που προκύπτουν από την εφαρμογή του νέου προτύπου.
Βασικές πληροφορίες για το ΔΠΧΑ 15

Το νέο πρότυπο προσδιορίζει τον λογιστικό χειρισμό του εσόδου και έχει εφαρμογή σε όλων των ειδών τις οικονομικές οντότητες, ανεξαρτήτως του αν προέρχεται από παροχή υπηρεσίας, είναι αποτέλεσμα πώλησης ή αφορά κατασκευαστικό έργο. Το πρότυπο αυτό αντικαθιστά στην ουσία όλα τα υπάρχοντα πρότυπα και διερμηνείες που αφορούν στην αναγνώριση των εσόδων. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ακόμα και σε εταιρείες των οποίων η επιμέτρηση ή η αναγνώριση του εσόδου δεν αλλάζει, τροποποιείται σε μεγάλο βαθμό η μεθοδολογία μέσω της οποίας τεκμηριώνεται πλέον η αναγνώριση του εσόδου.
Με το νέο πρότυπο καθορίζονται τα εξής στάδια για την αναγνώριση του εσόδου:

• Στάδιο 1: Προσδιορισμός της σύμβασης με τον πελάτη.

• Στάδιο 2: Εντοπισμός των υποχρεώσεων που θα αναληφθούν από πλευράς του πωλητή.

• Στάδιο 3: Καθορισμός του τιμήματος πώλησης.

• Στάδιο 4: Επιμερισμός του τιμήματος πώλησης στις υποχρεώσεις που θα αναληφθούν από πλευράς του πωλητή.

• Στάδιο 5: Αναγνώριση εσόδου όταν (ή καθώς) η εταιρεία ικανοποιεί τις συμβατικές της υποχρεώσεις.

Οι αλλαγές θα είναι εμφανείς και σε πολλαπλά επίπεδα. Οι περιπτώσεις της αναβολής της αναγνώρισης του εσόδου αλλά και των άμεσα σχετικών με την πώληση δαπανών αναμένεται να αυξηθούν, ενώ αναγνωρίζονται στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που δεν υφίσταντο προηγουμένως. Οι κύριοι τομείς δραστηριότητας που αναμένεται να επηρεαστούν είναι οι γενικές κατασκευές και οι κατασκευές κατοικιών, οι ασφάλειες, η διαχείριση επενδύσεων, τα τρόφιμα, πετρέλαιο και αέριο, ενέργεια και επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, οι τηλεπικοινωνίες και οι μεταφορές.

Μεταβατική περίοδος

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το πρότυπο προσφέρει επιλογές εντός μιας μεταβατικής περιόδου. Συγκεκριμένα, μια εταιρεία που εφαρμόζει το πρότυπο από την 1η Ιανουαρίου 2018, μπορεί να επιλέξει να εφαρμόσει τις πρόνοιές του σε όλα της τα συμβόλαια αναδρομικά και να προσαρμόσει τη συγκριτική περίοδο στις οικονομικές καταστάσεις του 2018. Σε άλλη περίπτωση, η εταιρεία μπορεί να αναγνωρίσει τη σωρευτική επίδραση της εφαρμογής του προτύπου κατά την αρχική εφαρμογή (1η Ιανουαρίου 2018), χωρίς οποιεσδήποτε προσαρμογές στη συγκριτική πληροφόρηση. Επιπρόσθετα, τα πρότυπο προνοεί πρακτικές εξαιρέσεις που απλοποιούν τη διαδικασία εφαρμογής. Ανάλογα με την επιλογή, ενδέχεται να υπάρξει σημαντική επίδραση στην παρουσίαση των εσόδων αλλά και στις πληροφορίες που σχετίζονται με τα έξοδα.

Επόμενα βήματα

Εάν δεν έχουν ξεκινήσει ήδη το έργο της μετατροπής, οι εταιρείες θα πρέπει να δράσουν άμεσα. Το ΔΠΧΑ 15 πρέπει να είναι μία από τις κύριες προτεραιότητές τους μέχρι το τέλος του χρόνου, όχι μόνο για να αποφευχθεί μια κρίση αλλά και για να διασφαλιστεί το εμπορικό τους πλεονέκτημα.

Η πιο κοινή πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες είναι η εξασφάλιση επαρκών εσωτερικών και εξωτερικών πόρων για να έχει ολοκληρωθεί ό,τι χρειάζεται μέχρι το 2018. Στο πλαίσιο μιας ορθολογιστικής στρατηγικής και σωστής προετοιμασίας, οι εταιρείες θα πρέπει να εντάξουν τους εμπορικούς διευθυντές στην ομάδα υλοποίησης. Η σωστή λογιστική αντιμετώπιση θα επιτευχθεί μόνο εάν κατανοήσουν οι ίδιοι οι λογιστές πώς λειτουργούν οι συμβάσεις στην πράξη. Χρειάζεται υψηλός βαθμός κατανόησης και συναίνεσης σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου για να εξασφαλιστούν οι σωστοί πόροι. Η έγκαιρη συνεργασία με συμβούλους και ελεγκτές είναι επίσης σημαντική. Δεν θα ήταν συνετό άλλωστε να δημιουργηθούν έξοδα από τη μετατροπή των συστημάτων, χωρίς προηγουμένως οι ελεγκτές να συμφωνήσουν με τη λογιστική αντιμετώπιση.

Γνωστοποίηση επίδρασης

Σημειώνεται πως με βάση το πρότυπο ΔΛΠ8, για τις καταστάσεις του 2017 οι εταιρείες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την ποιοτική αλλά και ποσοτική επίδραση που θα έχει η εφαρμογή του νέου προτύπου στη χρηματοοικονομική τους πληροφόρηση, σε σύγκριση με τα ισχύοντα πρότυπα. Το εύρος και η συγκεκριμενοποίηση των γνωστοποιήσεων θα αντικατοπτρίζουν την πρόοδο του έργου υλοποίησης. Σε κάθε περίπτωση, εγκυμονεί ο κίνδυνος μιας αυθαίρετης δήλωσης ότι δε θα υπάρξει επίδραση.

Αυτό όμως θα έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις για την εταιρεία στο ενδεχόμενο που αργότερα διαπιστωθεί ότι δεν είναι έτσι. Το στοίχημα είναι να μπορέσει μια εταιρεία να αποδείξει ότι έχει αναλάβει το έργο της μετατροπής στη σωστή του διάσταση και να κατέχει τις σχετικές αναλύσεις που υποστηρίζουν τον τρόπο μετατροπής και τα συμπεράσματα που εξήχθησαν.

Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου μοντέλου αναγνώρισης εσόδων έχει πλησιάσει, οπότε οι αποφάσεις σχετικά με το πότε και πώς θα γίνει η μετατροπή πρέπει να ληφθούν άμεσα από τα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών. Η επανεξέταση των εμπορικών συμφωνιών με τους πελάτες καθώς και ο εντοπισμός των συμβατικών υποχρεώσεων από πλευράς του πωλητή θεωρούνται επιβεβλημένες προτεραιότητες για μια εταιρεία μέχρι το τέλος του χρόνου, όχι μόνο για να αποφευχθούν ενδεχόμενες αρνητικές επιδράσεις από τη μετατροπή αλλά και για να διαφυλαχθεί το εμπορικό της πλεονέκτημα. Μια γρήγορη αλλά σωστά μελετημένη απόφαση θα επιτρέψει στις εταιρείες να αναπτύξουν ένα αποτελεσματικό σχέδιο συμμόρφωσης, εφαρμογής αλλά και έγκαιρης ενημέρωσης των κύριων ενδιαφερόμενων μερών.

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ
Διοικητικός Σύμβουλος,
ΚPMG Limited,
τηλ. 22209000,
ηλεκ. διευθ. maria.karantoni@kpmg.com.cy