Σημερινή

Τρίτη, 19/06/2018
RSS

Μαζεύει λεφτά για ιδιόκτητο τερματικό

| Εκτύπωση | 21 Απρίλιος 2017, 07:58 | Σημερινή

ΣΥΜΦΕΡΕΙ περισσότερο να έχει δικό του τερματικό, λέει ο ΚΟΔΑΠ και σημειώνει ότι μαζεύει λεφτά από το 2014 για την ανέγερσή του

Συζητείται τη Δευτέρα στη Βουλή ο προϋπολογισμός του ΚΟΔΑΠ
Η απόκτηση δικού του τερματικού, λέει ο Οργανισμός, είναι η χαμηλότερου κόστους λύση αποθήκευσης


Τα σχέδιά του για δημιουργία ιδιόκτητου τερματικού αποθήκευσης πετρελαιοειδών φέρνει στην επιφάνεια, με την υποβολή του προϋπολογισμού του στη Βουλή, ο Κυπριακός Οργανισμός Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ), σημειώνοντας ότι γι' αυτόν τον σκοπό συσσωρεύει ταμειακά διαθέσιμα από το 2014.

Ο προϋπολογισμός του ΚΟΔΑΠ, ο οποίος είναι ελλειμματικός, θα συζητηθεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών την ερχόμενη Δευτέρα, πρώτη μέρα έναρξης των εργασιών της Βουλής μετά τις διακοπές για το Πάσχα.

Όπως έγραψε χθες η ιστοσελίδα Stockwatch, o ελλειμματικός προϋπολογισμός του ΚΟΔΑΠ ενσωματώνει παρατηρήσεις του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού σε σχέση με θέματα ανθρώπινου δυναμικού, όπως θέματα υπερωριακής απασχόλησης, επιδόματα παραστάσεως, γενικού διευθυντή, θέματα στελέχωσης και υπερωρίες, μεταξύ άλλων.

Οι δαπάνες
Βάσει του προϋπολογισμού, οι συνολικές δαπάνες ανέρχονται στα €115.316.686 (σε σχέση με €52.130.214 του προϋπολογισμού του 2016). Οι δαπάνες αφορούν κυρίως για αγορά και διατήρηση αποθεμάτων (€62.622.140), δημιουργία τερματικού πετρελαιοειδών (€33.584.125), ανανέωση αποθεμάτων (€16.852.000), ενώ σε €260.521 ανέρχονται οι δαπάνες για αποδοχές προσωπικού και δικαιώματα παράστασης διοικητικού συμβουλίου.

Τα έσοδα
Το σύνολο εσόδων ανέρχεται στα €89.336.670 (σε σχέση με €41.624.304 του προϋπολογισμού του 2016) που αφορά σε συνδρομές από μέλη (€16.896.575), πώληση αποθεμάτων (ανανέωση) (€16.852.000), αναδιάρθρωση δανείου (€30.000.000) και νέο δανεισμό (€25.188.094).

Η διαφορά που καταγράφεται μεταξύ του συνόλου των δαπανών και του συνόλου των εσόδων αφορά κυρίως στην αγορά νέων αποθεμάτων πετρελαιοειδών (€10.350.000), στη συμμετοχή ιδίων κεφαλαίων για την κατασκευή τερματικού (€8.316.125) και αποπληρωμές δανείων (€4.100.000).

Το τερματικό είναι πιο συμφέρουσα λύση
Ο ΚΟΔΑΠ διευκρινίζει ότι μετά από στρατηγική μελέτη, έχει καταλήξει ότι η χαμηλότερου κόστους λύση αποθήκευσης είναι η απόκτηση ιδιόκτητου τερματικού, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από δανεισμό και ίδια συμμετοχή.

Η ανέγερση του τερματικού έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Ιούλιο του 2014 και έκτοτε, ο οργανισμός προχωρά σε εξοικονομήσεις για την ανέγερση δικού του τερματικού.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι ο ΚΟΔΑΠ προνοεί για τη σταδιακή συσσώρευση ταμειακών διαθέσιμων «για κάλυψη της ίδιας συμμετοχής με τον συνετότερο τρόπο».

Σε σχέση με τη σύσταση για εξέταση της πιο συμφέρουσας επιλογής διατήρησης των αποθεμάτων του ΚΟΔΑΠ, έχει επισημανθεί ότι ο Οργανισμός καταλήγει στην κατανομή των αποθεμάτων με στόχο την αποτελεσματικότερη τήρηση των υποχρεώσεών του και του σκοπού του, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις οικονομικές και άλλες παραμέτρους, και πάντοτε εντός των διαθέσιμων πόρων και δυνατοτήτων του.

Επίσης, έχει σημειωθεί ότι με τη στελέχωση του ΚΟΔΑΠ η σχετική διεργασία κατανομής των αποθεμάτων θα αναλύεται και καταγράφεται συστηματικά σε τακτική βάση.

Διαχωρισμός καθηκόντων
Αναφορικά με τη σύσταση για διαχωρισμό των καθηκόντων και καθορισμού των απαραίτητων διαδικασιών υποστηρίζεται ότι δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί πλήρως, στο παρόν στάδιο, πριν από τη στελέχωση της οικονομικής διεύθυνσης του Οργανισμού.

Για την ορθότερη διαχείριση των προσφορών, δημιουργία μητρώου προσφορών και συμβολαίων, κοινοποίησης των προσφορών στον Γενικό Ελεγκτή και Γενικό Λογιστήριο, ο ΚΟΔΑΠ βρίσκεται στο στάδιο της υλοποίησης των εισηγήσεων και έχει ενημερώσει για τις τρέχουσες προσφορές.

Οι παρατηρήσεις του Γενικού Ελεγκτή
Σε σημείωμα που συνοδεύει τον προϋπολογισμό, ο γραμματέας του ΔΣ του ΚΟΔΑΠ αναφέρει ότι οι παρατηρήσεις του Γενικού Ελεγκτή στην έκθεσή του για το 2015 λήφθηκαν υπ' όψιν στην κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2017.
Για το προσωπικό, αναφέρεται ότι έχει γίνει η διόρθωση και έχει συμπεριληφθεί σχετικό κονδύλι «Πρόσθετων Βοηθητικών Υπηρεσιών»

Επίσης, μετά και την έγκριση του Υπουργού Οικονομικών, ο Οργανισμός προχωρά στο άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για τους σκοπούς του Ταμείου Προνοίας των Υπαλλήλων.

Η θέση του γενικού Διευθυντή
Σε σχέση με τη θέση του Γενικού Διευθυντή, σημειώνεται ότι θα κατατεθεί εκ νέου αίτημα για πλήρωσή της, μαζί με το άνοιγμα και πλήρωση των υπόλοιπων θέσεων. Για τον σκοπό αυτό έχει συμπεριληφθεί πρόνοια για την πλήρωση της θέσης στο πλαίσιο του καταρτισμού του Προϋπολογισμού για το έτος 2017.

Η επενδυτική πολιτική
Για την πρόταση του Γενικού Ελεγκτή για διαμόρφωση επενδυτικής πολιτικής του Οργανισμού, σημειώνεται, ο ΚΟΔΑΠ αναμένεται να διαμορφώσει ανάλογα την επενδυτική πολιτική του μετά και τις αναμενόμενες εξελίξεις εντός του 2017, που σχετίζονται με τη στελέχωση της οικονομικής διεύθυνσης, χρηματοδότηση του τερματικού και την ενδεχόμενη αγορά νέων αποθεμάτων.

Σημειώνεται, επίσης, ότι θα υλοποιηθεί η σύσταση του Γενικού Ελεγκτή για τη δημιουργία μητρώου δανείων, όπως και η σύσταση για βελτίωση της αρχειοθέτησης του ΚΟΔΑΠ.

Τέλος, σε σχέση με τις αναφορές του Γενικού Ελεγκτή της Τεχνικής Υπηρεσίας για την αγορά των γραφείων του ΚΟΔΑΠ, ο Οργανισμός έχει απαντήσει ότι θα μελετήσει τα γεγονότα.