Σημερινή

Σάββατο, 23/06/2018
RSS

Πέραν των εκατόν όσοι πήραν Migoδάνεια

| Εκτύπωση | 20 Μάρτιος 2017, 08:00 | ΤΗΣ ΝΑΝΣΙΑΣ ΠΑΛΑΛΑ

ΜΕ συνοπτική αναφορά στις 21 Φεβρουαρίου οι Ελλαδίτες πολιτικοί ενημέρωσαν την κυπριακή Κυβέρνηση, τη Νομική Υπηρεσία και τη Βου

Μεταξύ τους και κυπριακές εταιρείες αλλά και φυσικά πρόσωπα
Η Λαϊκή είχε «βοηθήσει» την MIGμε δάνεια ύψους 976 εκατομμυρίων, ποσοστό δηλαδή 86% του συνόλου της χρηματοδότησης της MIG


Ένας μακρύς κατάλογος των ονομάτων όσων συνεργατών και φίλων του Ανδρέα Βγενόπουλου αλλά και συνδεδεμένων με τη
Marόn Investment Group (MIG) ατόμων πήραν Migoδάνεια, συνοδεύει τα έγγραφα που παρέδωσαν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Γενικό Εισαγγελέα και τον Πρόεδρο της Βουλής οι Ελλαδίτες πρώην Υπουργός Νίκος Σηφουνάκης και πρώην βουλευτής Δημήτρης Τσιρώνης, με νέα στοιχεία για τα σκάνδαλα που οδήγησαν στην κατάρρευση της Λαϊκής Τράπεζας και στη συνέχεια της κυπριακής οικονομίας.

Εταιρείες και φυσικά πρόσωπα από την Κύπρο
Στον κατάλογο, τον οποίο κατέχουμε αλλά δεν δημοσιεύουμε για ευνόητους λόγους, περιέχονται τα ονόματα και κυπριακών εταιρειών αλλά και Κυπρίων φυσικών προσώπων που πήραν δάνεια από τη Λαϊκή με τον όρο να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα για την αγορά μετοχών της MIG. Τα δάνεια, που παραχωρούνταν είτε με ελάχιστες είτε με μηδενικές εξασφαλίσεις, ανέρχονταν σε πολλά εκατομμύρια. Σε αρκετές περιπτώσεις ήταν δάνεια εκατοντάδων εκατομμυρίων. Αρκετά από αυτά έληγαν τον Ιούλιο του 2012 και δεν αποπληρώθηκαν. Στα έγγραφα αφήνεται να νοηθεί ότι η κρατική στήριξη των 1800 εκατομμυρίων, της οποίας έτυχε η Λαϊκή τον Ιούλιο του 2012, χρησιμοποιήθηκε και για την εξόφληση των δανείων αυτών.

Η αναφορά
Ένα από τα έγγραφα, το οποίο φέρει ημερομηνία 21Φεβρουαρίου 2017, φέρει τίτλο «Αναφορά προς τις Κυπριακές Αρχές» και αποτελεί σύνοψη των διαδραματισθέντων όπως τα διακρίβωσε μετά από έρευνα η Βουλή των Ελλήνων, η οποία και παρέδωσε το πόρισμά της στις ελληνικές Αρχές.

Στη σύνοψη αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι στο σύνολό τους τα δάνεια για αγορά μετοχών, συμπεριλαμβανομένων των ποσών που είχαν διατεθεί για την αύξηση κεφαλαίου της MIG, άγγιζαν στα τέλη του 2008, τα 1300 εκατομμύρια.

Καταγγέλλεται, επίσης, ότι ουδέποτε, ούτε η MIG ούτε η Μαρφίν Εγνατία Τράπεζα, αν και εισηγμένες εταιρείες, προέβησαν σε οποιαδήποτε επίσημη ανακοίνωση για το μέρος της αύξησης κεφαλαίου που καλύφθηκε μέσω δανείων από συνδεδεμένη εταιρεία, αν και διέθεταν προνομιακή πληροφόρηση.

Διευκρινίζεται, επίσης, ότι κατά την περίοδο που εγκρίθηκαν κι εκταμιεύθηκαν τα δάνεια, τόσο η MIG όσο και η Μαρφίν
Εγνατία αποτελούσαν θυγατρικές εταιρείες του κυπριακού ομίλου της Μαρφίν Λαϊκής.

Αναφέρεται ακόμα ότι σε δύο πορίσματα, που εκδόθηκαν μετά από έλεγχο της Τράπεζας της Ελλάδος, είχε επισημανθεί ο υψηλός πιστωτικός κίνδυνος του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων της τράπεζας και η ύπαρξη μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων, τα οποία τεχνηέντως αποκρύπτονταν από τη Μαρφίν Εγνατία. Σε δύο μάλιστα περιπτώσεις, τα δάνεια που είχαν δοθεί ξεπερνούσαν το 25% των ιδίων κεφαλαίων της Εγνατίας κατά παράβαση της νομοθεσίας και καθιστώντας την ανεπαρκώς κεφαλαιοποιημένη από το 2008.

Υπενθυμίζεται ξανά ότι η Εγνατία αποτελούσε εταιρεία της Λαϊκής Τράπεζας. Η ίδια η Λαϊκή είχε δώσει δάνεια ύψους 976 εκατομμυρίων, ποσοστό δηλαδή 86% του συνόλου της χρηματοδότησης της MIG. H Εγνατία είχε «συνεισφέρει» με 506 εκατομμύρια στη χρηματοδότηση.

«Σε όλα τα πορίσματα των εποπτικών Αρχών», αναφέρουν οι δύο Ελλαδίτες πολιτικοί, «γινόταν επίσης σαφής μνεία της
σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της στενής σχέσης μεταξύ των Επιτροπών δανειοδοτήσεων της Λαϊκής Τράπεζας και της
Μαρφίν Εγνατίας με τον Όμιλο MIG».

«Γιάννης κερνά και Γιάννης πίνει»
Αναφέρεται, συγκεκριμένα, ότι αυτοί που ενέκριναν τα δάνεια ήταν ο Ανδρέας Βγενόπουλος, ο εκ των στενότατων συνεργατών του Ευθύμιος Μπουλούτας και ο κ. Μάγειρας, επίσης συνεργάτης του και εκ των υψηλόβαθμων στελεχών της Λαϊκής Τράπεζας.

«Το αποτέλεσμα ήταν», τονίζεται, «με τη συντονισμένη δράση τους να εκθέσουν την Εγνατία και κατά συνέπειαν τη μητρική της Λαϊκή Τράπεζα στην Κύπρο, σε κινδύνους που σχετίζονταν με την πορεία της MIGκαι των χρηματιστηριακών της επιδόσεων.

Παραχώρησαν ένα τεράστιο ύψος δανείων πολλαπλάσιο των ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας με ανεπαρκείς εξασφαλίσεις και με προφανή στόχο την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της MIG και όχι της τράπεζας. Οι όροι των δανείων
ήταν αδικαιολόγητα ευνοϊκοί για τους δανειζόμενους, που ήταν σε αρκετές περιπτώσεις φίλοι ή συνέταιροι των διοικήσεων.

Με τη μετοχή της MIG να έχει υποστεί απομείωση της τάξης του 70% σε σχέση με την τιμή των 6,2 ευρώ στην οποία πραγματοποιήθηκε η αύξηση κεφαλαίου της, εγείρονταν σοβαρές αμφιβολίες κατά πόσον τα δάνεια αυτά μπορούσαν να αποπληρωθούν, καθώς ακόμα και με πλήρη ρευστοποίηση των εξασφαλίσεων (που ήταν οι ίδιες οι μετοxές της MIG) θα κάλυπταν ελάχιστο μόνο κλάσμα των δανείων που είχαν χορηγηθεί».

Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στα διατάγματα παγώματος των περιουσιακών στοιχείων των Βγενόπουλου, Μπουλούτα και Μάγειρα στην Κύπρο στην απόφαση κατ’ αρχήν για συγχώνευση της Μαρφίν Λαϊκής με απορροφώσα την Μαρφίν Εγνατία και μεταφορά της έδρας της τράπεζας στην Ελλάδα, καθώς και στο υπόμνημα της Βουλής των Ελλήνων, που κατατέθηκε στον Άρειο Πάγο, το οποίο, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι:

«Η συνέχιση της ανεξέλεγκτης λειτουργίας του Ομίλου Μαρφίν θέτει σε κίνδυνο το τραπεζικό και το χρηματιστηριακό σύστημα και στην Ελλάδα και στην Κύπρο».

(Σ. Σ. Περισσότερα στοιχεία, τα οποία περιέχονται στα έγγραφα, θα δημοσιεύσουμε σε προσεχείς μας εκδόσεις).