Σημερινή

Τρίτη, 22/05/2018
RSS

Ευκαιρίες εργοδότησης από την ΑνΑΔ

| Εκτύπωση | 12 Ιανουάριος 2017, 07:57 | Σημερινή

Το πρώτο εξάμηνο «ρίχνει» στην αγορά 9,7 εκ. ευρώ για τρία προγράμματα
Καλύπτουν θέματα που καθορίζονται από την Αρχή και στοχεύουν στην κατάρτιση και αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και στη βελτίωση της παραγωγικότητας και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων


Σημαντικές νέες ευκαιρίες προσφέρει η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού για συμμετοχή 34.100 εργοδοτουμένων και ανέργων σε προγράμματα κατάρτισης μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2017, με υπολογιζόμενη δαπάνη 9,7 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Αρχής, τον Δεκέμβριο 2016 η ΑνΑΔ ενέκρινε τα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης που θα εφαρμοστούν από Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης κατά τους πρώτους έξι μήνες του τρέχοντος έτους.

Τα εν λόγω προγράμματα καλύπτουν θέματα που καθορίζονται από την ΑνΑΔ μετά από επαφές με τους ενδιαφερόμενους φορείς και στοχεύουν, από τη μια, στην κατάρτιση και αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και, από την άλλη, στη βελτίωση της παραγωγικότητας και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Τα θέματα αφορούν όλους τους τομείς της οικονομίας και όλες τις κατηγορίες επαγγελμάτων. Μεταξύ άλλων, καλύπτονται θέματα όπως: Αποτελεσματική διεύθυνση επιχειρήσεων, νέες τεχνολογίες και καινοτομίες, πράσινες και γαλάζιες δεξιότητες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εξοικονόμηση ενέργειας, ασφάλεια και υγεία στην εργασία, βασικές ψηφιακές δεξιότητες και εξειδικευμένες δεξιότητες στα διάφορα επαγγέλματα.

Πού στοχεύουν
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται για ταχύτερη ανάπτυξη της οικονομίας, τα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα που υλοποιούνται με την έγκριση και επιχορήγηση της ΑνΑΔ συμβάλλουν, με τον εμπλουτισμό των γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων αλλά και την απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων, στην καλύτερη αξιοποίησή τους από τις επιχειρήσεις και διατήρηση στις θέσεις εργασίας τους.

Επιπλέον, τα προγράμματα συμβάλλουν και στην αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ανέργων για επανένταξή τους στην απασχόληση. Όπως επισημαίνεται, δε, η εφαρμογή των προγραμμάτων γίνεται μόνο από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), σε πιστοποιημένους χώρους ως Δομές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ) και με πιστοποιημένους Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ), μέσω του Συστήματος Αξιολόγησης και Πιστοποίησης των Συντελεστών Παροχής Κατάρτισης (ΑξιοΠιστοΣυν).

Τα προγράμματα
Τα προγράμματα που εγκρίθηκαν για εφαρμογή μέσα στο πρώτο εξάμηνο εντάσσονται στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες:
*Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης - Συνήθη: Τα προγράμματα εφαρμόζονται από πιστοποιημένα ΚΕΚ και επιχορηγούνται από την ΑνΑΔ, στο πλαίσιο της πολιτικής της για παροχή κινήτρων σε εργοδότες με σκοπό τη συνεχή κατάρτιση των εργοδοτουμένων τους σε θέματα προτεραιότητας για κάλυψη αναγκών των επιχειρήσεων/οργανισμών τους.

Πρόσθετα, στα προγράμματα αυτά συμμετέχουν και μακροχρόνια άνεργοι (6+ μήνες ανεργίας), εγγεγραμμένοι στα Γραφεία Εργασίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, για βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους με στόχο την επανένταξή τους στην απασχόληση. Εγκρίθηκαν 1.088 προγράμματα για συμμετοχή 30.500 ατόμων, με υπολογιζόμενη συνολική δαπάνη 7,6 εκ. ευρώ.

*Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης - Ζωτικής Σημασίας: Στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι η ικανοποίηση των αναγκών κατάρτισης των επιχειρήσεων/ οργανισμών και των εργοδοτουμένων τους, κυρίως σε διευθυντικό και επιστημονικό προσωπικό, σε εξειδικευμένα ή καινοτόμα θέματα που αποτελούν σημαντικές προτεραιότητες για την οικονομία του τόπου, αξιοποιούν εκπαιδευτές με διεθνή πείρα και περιλαμβάνουν τόσο ιδρυματικό όσο και ενδοεπιχειρησιακό μέρος. Εγκρίθηκαν 39 προγράμματα για συμμετοχή 1.100 ατόμων, με υπολογιζόμενη συνολική δαπάνη
1,7 εκ. ευρώ.

*Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Συνδικαλιστικών Στελεχών: Στόχος είναι η παροχή κινήτρων σε Σωματεία και Συνδικαλιστικές Οργανώσεις για να συμμετέχουν με στελέχη τους σε προγράμματα κατάρτισης που οργανώνονται από Κέντρα Συνδικαλιστικής Κατάρτισης, σε θέματα που σχετίζονται με τη συνδικαλιστική τους ιδιότητα. Εγκρίθηκαν 91 προγράμματα για συμμετοχή 2.500 ατόμων, με υπολογιζόμενη συνολική δαπάνη 0,4 εκ. ευρώ.

Σημειώνεται πως περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ www.anad.org.cy, στην οποία αναφέρονται και τα στοιχεία για επικοινωνία με το κάθε ΚΕΚ. Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι πρέπει να απευθύνονται στα Γραφεία Εργασίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για να εξασφαλίσουν το σχετικό παραπεμπτικό.