Σημερινή

Κυριακή, 18/11/2018
RSS

Στρέφουν το βλέμμα στο Τρόοδος

| Εκτύπωση | 21 Σεπτέμβριος 2016, 08:00 | Σημερινή

Η Κυβέρνηση επιστράτευσε αριθμό συμβούλων για ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής
Οι σύμβουλοι αποτελούνται από οργανισμούς με εμπειρία σε τεχνικά/εμπορικά, περιβαλλοντικά, πολεοδομικά, αρχιτεκτονικά, εκτιμητικά, τουριστικά, χρηματοοικονομικά και νομικά θέματα του τομέα ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτω
ν

Την υπόσχεσή της για ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής Τροόδους θέλει να φέρει σε πέρας η Κυβέρνηση. Γι’ αυτό και επιστρατεύει μεγάλο αριθμό συμβούλων, οι οποίοι αποτελούνται από οργανισμούς με εμπειρία σε τεχνικά/εμπορικά, περιβαλλοντικά, πολεοδομικά, αρχιτεκτονικά, εκτιμητικά, τουριστικά, χρηματοοικονομικά και νομικά θέματα του τομέα ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων.

Σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων, με την ολοκλήρωση του σχετικού ανοικτού διαγωνισμού προσφορών έχει συναφθεί στις 5 Σεπτεμβρίου 2016 σύμβαση με ομάδα συμβούλων, που θα υποβοηθήσουν στο έργο της μονάδας αποκρατικοποιήσεων για (i) την υποβολή συγκεκριμένων εισηγήσεων σχετικά με τη μακροχρόνια ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής Τροόδους, και (ii) τη διενέργεια αναλύσεων και την ενδεχόμενη προετοιμασία και εφαρμογή της διαδικασίας για τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα σε συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία της περιοχής Τροόδους, είτε με μακροχρόνια μίσθωση είτε/και αδειοδότηση μακράς διαρκείας, με την ιδιοκτησία τους να παραμένει στο κράτος. Η αναβάθμιση και αναζωογόνηση της περιοχής Τροόδους αποτελεί προτεραιότητα και των δύο πεδίων του έργου της ομάδας συμβούλων.

Ανοικτός διαγωνισμός
Ο διαγωνισμός ήταν ανοικτός για συμμετοχή σε κάθε ενδιαφερόμενο που πληρούσε τα τεχνικά κριτήρια που είχαν τεθεί και διενεργήθηκε στη βάση των νόμων και κανονισμών που διέπουν τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων. Οι αξιολογήσεις των προσφορών που υποβλήθηκαν από ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς έγιναν από αρμόδια ανεξάρτητη επιτροπή αποτελούμενη από δημόσιους υπαλλήλους, και επικυρώθηκαν από το συμβούλιο προσφορών.

Οι σύμβουλοι
Συνολικά, η ομάδα συμβούλων αποτελείται από τους ακόλουθους:
-8G Capital Partners - Σύμβουλοι διαχείρισης ακίνητων, Τεχνικός σύμβουλος
-A.L.A. Planning Partnership Consultancy LLC - Σύμβουλος πολεοδομίας, κυκλοφορίας και περιβάλλοντος
-Andreas Coucounis & Co. LLC - Νομικός σύμβουλος
-A.P.S. Andreou Property Strategy Ltd - Εκτιμητές και σύμβουλοι ακινήτων
-J+A Philippou Architects-Engineers LLC - Αρχιτέκτονες και πολιτικοί μηχανικοί
-KPMG LLP (Ηνωμένο Βασίλειο) - Χρηματοοικονομικός σύμβουλος
-KPMG Limited (Κύπρος) - Χρηματοοικονομικός σύμβουλος
-MDA (Cyprus) LLC - Επιμετρητές ποσοτήτων, και
-Simon Associes - Νομικός σύμβουλος.

Ετοιμασία μελέτης
Η ομάδα συμβούλων θα προβεί σε σχετικές αναλύσεις και διαβουλεύσεις με όλους τους αρμόδιους φορείς, όπως υπουργεία, δημόσιες υπηρεσίες, τοπικές αυτοδιοικήσεις, οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους και ιδιωτικές πρωτοβουλίες, με σκοπό την ετοιμασία μελέτης αναφορικά με την υποβολή συγκεκριμένων εφαρμόσιμων εισηγήσεων σχετικά με τη μακροχρόνια ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής Τροόδους.

Παράλληλα, η ομάδα συμβούλων θα διενεργήσει τις απαραίτητες αναλύσεις και θα υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις αναφορικά με τη διαθεσιμότητα, ελκυστικότητα και βέλτιστο τρόπο αξιοποίησης συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων της περιοχής Τροόδους, με κυριότερο γνώμονα την αναβάθμιση και αναζωογόνηση της περιοχής.

Προετοιμασία και εφαρμογή
Με την ολοκλήρωση των πιο πάνω, καθώς και με την επιφύλαξη των αποτελεσμάτων και εισηγήσεων που θα προκύψουν και τη λήψη των δεουσών σχετικών εγκρίσεων, θα διενεργηθεί το στάδιο προετοιμασίας και εφαρμογής της διαδικασίας εξεύρεσης κατάλληλων στρατηγικών επενδυτών/διαχειριστών προς επίτευξη συμφωνίας για συμμετοχή σε συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία της περιοχής Τροόδους, είτε με μακροχρόνια μίσθωση είτε/και αδειοδότηση μακράς διαρκείας, με την ιδιοκτησία τους να παραμένει στο κράτος.

Η διεξαγωγή της διαδικασίας θα γίνει στη βάση των αρχών της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης, προς όφελος της Κυπριακής Δημοκρατίας και της κοινωνίας. Όλες οι σχετικές ενέργειες θα γίνουν με πλήρη σεβασμό στις αρμοδιότητες και την ανεξαρτησία κάθε εμπλεκομένης εποπτικής ή άλλης Αρχής και φορέα, αναφέρει η ανακοίνωση της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων.