Σημερινή

Δευτέρα, 17/06/2019
RSS

Δάνεια για αγορά μετοχών

| Εκτύπωση | 11 Απρίλιος 2014, 06:56 | ΤΗΣ ΝΑΝΣΙΑΣ ΠΑΛΑΛΑ

Για την επένδυση της BOC στην Banca Transilvania
Διευθυντές, λέει η Επιτροπή Θεσμών, υπέγραψαν δάνειο σε υπάλληλο, χωρίς εξασφαλίσεις, ώστε να αγοράσει μετοχές στη ρουμανική τράπεζα


Ένα από τα κεφάλαια τα οποία διερεύνησε η Επιτροπή Θεσμών της Βουλής, στο πλαίσιο της συζήτησης των λόγων οι οποίοι οδήγησαν την κυπριακή οικονομία στην κατάρρευση, ήταν και αυτό της επένδυσης της Τράπεζας Κύπρου στη ρουμανική τράπεζα Banca Transilvania.

Όπως φαίνεται στο προκαταρκτικό πόρισμα της Επιτροπής Θεσμών, δίνονταν ακόμα και δάνεια σε υπαλλήλους της Τράπεζας Κύπρου και μάλιστα χωρίς εξασφαλίσεις, για να αγοράζουν μετοχές στην Banca Transilvania ώστε να διευκολυνθεί η επένδυση.

Χαρακτηριστικά αναφέρονται τα εξής για τη χορήγηση δανείων:
«Φαίνεται ότι οι ανώτεροι διευθυντές της Τράπεζας Κύπρου ενέκριναν τη χορήγηση δανείων σε αντιπροσώπους της τράπεζας για σκοπούς αγοράς μετοχών της Banca Transilvania με ελλιπή στοιχεία και χωρίς εξασφαλίσεις και πιθανώς κατά παράβαση του Εγχειριδίου Διαχείρισης Κινδύνων Δανεισμού (Credit Risk Manual). Ειδικότερα, φαίνεται να παραχωρήθηκε δάνειο προς υπάλληλο της Τράπεζας Κύπρου για σκοπούς αγοράς μετοχών της BancaTransilvania που εγκρίθηκε από τους ανώτερους διευθυντές της τράπεζας, Νικόλα Καρυδά και Βάσο Σιαρλή, παρακάμπτοντας τους εσωτερικούς ελέγχους και τις διαδικασίες ξεπλύματος βρόμικου χρήματος που ήταν σε ισχύ κατά τον ουσιώδη χρόνο».

Η Επιτροπή σημειώνει επίσης ότι δάνεια δόθηκαν και σε στελέχη της ίδιας της ρουμανικής τράπεζας ενώ καταγράφεται και το γεγονός ότι «οι ανώτεροι διευθυντές της Τράπεζας Κύπρου είχαν ήδη ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις για την αγορά μεριδίου πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Banca Transilvania, προτού αποταθούν στο διοικητικό συμβούλιο για έγκριση της εν λόγω επένδυσης, παρακάμπτοντας, με τις ενέργειές τους, τόσο την εξουσία όσο και τον σκοπό του διοικητικού συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου».
Όπως είναι γνωστό η Τράπεζα Κύπρου επένδυσε 58 εκατομμύρια στη ρουμανική τράπεζα, αποκτώντας το 9,8 %.

Προνομιακό δάνειο σε άνθρωπο της Transilvania
Στο πόρισμα της Επιτροπής Θεσμών αναφέρεται ότι τα ανώτερα στελέχη της Τράπεζας Κύπρου φαίνεται να παραχώρησαν προνομιακό δάνειο σε έναν εκ των συνιδρυτών της BancaTransilvania, που χρησιμοποιήθηκε για την εξόφληση άλλου δανείου που αυτός είχε συνάψει με άλλη τράπεζα, με σημαντικές επισφάλειες που ενδεχομένως να εξέθεταν την Τράπεζα Κύπρου σε περαιτέρω ζημιά, την οποία δεν θα μπορούσε να ανακτήσει με τις εξασφαλίσεις που προσφέρονταν από τον δανειολήπτη.Η έγκριση του δανείου φαίνεται να έγινε με μοναδικό γνώμονα τον στόχο της Τράπεζας Κύπρου να αποκτήσει σημαντικό ποσοστό στην BankaTransilvania.

«Τα ανώτερα στελέχη της Τράπεζας Κύπρου», αναφέρεται στο πόρισμα, «φαίνεται να προέβησαν στη συνομολόγηση συμφωνιών με έναν εκ των ιδρυτικών μετόχων της Banca Transilvania που προνοούσαν για την αναδιάρθρωση των δανείων του ομίλου εταιρειών του, κατόπιν πρότασης του εν λόγω προσώπου, με παράλληλη αποδέσμευση ορισμένων περιουσιακών του στοιχείων που ήταν υποθηκευμένα προς όφελος της τράπεζας ως εξασφάλιση για τα δάνειά του έναντι ανταλλάγματος, που αφορούσε την έμμεση πώληση 15% επί του μετοχικού κεφαλαίου.

Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Τράπεζας Κύπρου παρέλειψαν να προβούν σε πώληση των μετοχών της Banca Transilvania, παρ’ όλον που η αξία των εν λόγω μετοχών, που είχαν ενεχυριαστεί προς όφελος της τράπεζας ως εξασφάλιση των δανείων του ιδρυτικού μετόχου της, είχε μειωθεί σε επίπεδο χαμηλότερο από την ελάχιστη αξία με την οποία είχε συμφωνηθεί ότι θα ενεργοποιούνταν οι διαδικασίες εκποίησής τους για την αποπληρωμή των εν λόγω δανείων. Η ενέργεια αυτή πιθανώς να έγινε, για να καταστεί δυνατή η συνομολόγηση της συμφωνίας αναδιάρθρωσης που πρότεινε ο εν λόγω μέτοχος και να πωληθούν οι μετοχές της BancaTransilvania στην Τράπεζα Κύπρου».

Δεν ενημέρωσαν το διοικητικό συμβούλιο
Σημειώνεται επίσης ότι «το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου φαίνεται πως δεν είχε γνώση της αναδιάρθρωσης των δανείων του ομίλου ''Ciorcila'', αλλά ούτε και για την αγορά μετοχών της Banca Transilvania, με την πληρωμή προμήθειας προς ιδρυτικό μέτοχό της, αφού δεν φαίνεται να υπάρχουν αναφορές για τα θέματα αυτά στα πρακτικά του. Φαίνεται, επίσης, ότι οι ανώτεροι διευθυντές είχαν ήδη ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις για την αγορά μεριδίου πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Banca Transilvania, προτού αποταθούν στο διοικητικό συμβούλιο για έγκριση της επένδυσης, παρακάμπτοντας, με τις ενέργειές τους, τόσο την εξουσία όσο και τον σκοπό του διοικητικού συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου».

Η Επιτροπή Θεσμών εισηγείται στη συνέχεια διερεύνηση αρκετών πτυχών της επενδυσης της Τράπεζας Κύπρου στη ρουμανική τράπεζα από τις αρμόδιες Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Μεταξύ άλλων, γίνεται εισήγηση να διερευνηθεί η νομιμότητα των πράξεων και των συμφωνιών που συνομολόγησε η Τράπεζα Κύπρου αναφορικά με τη συγκαλυμμένη αγορά μετοχών της BancaTransilvania από τους ιδρυτικούς μετόχους της, καθώς και η αγορά μετοχών μέσω αντιπροσώπων, αφού φαίνεται ότι δυνατόν να οδήγησε σε χειραγώγηση της τιμής της.

Παραπλάνηση των Αρχών
Τέλος, γίνεται αναφορά «σε προσπάθεια παραπλάνησης των ρουμανικών διωκτικών Αρχών από τους αξιωματούχους της Τράπεζας Κύπρου και ενδεχομένως από ιδιωτικό ελεγκτικό οίκο με την εκ των υστέρων αλλαγή του ιδιοκτήτη της εταιρείας ''Dodworth'' (συμφερόντων του κ. Ciorcila), πιθανώς για να επιτευχθεί η αποστασιοποίηση του κ. Ciorcila από την εν λόγω εταιρεία και κατ’ επέκταση από την ιδιοκτησία των μετοχών της Banca Transilvania, που είχαν πωληθεί στην Τράπεζα Κύπρου. Το ζήτημα αυτό χρήζει περαιτέρω διερεύνησης από τις κυπριακές διωκτικές Αρχές».