Σημερινή

Πέμπτη, 13/12/2018
RSS

Το φάρμακο στο ΓεΣΥ

| Εκτύπωση | 04 Μάρτιος 2018, 18:00 | Με τον Αυγουστίνο Ποταμίτη

Το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών έχει δώσει εντολή στον Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη να παραμείνει στην εξουσία γι' ακόμη μια πενταετία. Αυτό δίνει την ευχέρεια να υπάρξει συνέχεια σε έργα που η Κυβέρνησή του είχε τροχοδρομήσει και τα οποία δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Ένα από αυτά, το σημαντικότερο, είναι ασφαλώς η υλοποίηση του Γενικού Σχεδίου Υγείας, το οποίο, μετά από δεκαετίες συζητήσεων και σχεδιασμών, πήρε από τη Βουλή το πράσινο φως για εφαρμογή.

Ως Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Εταιρειών (ΣΦΕΚ) έχουμε καταθέσει και αναπτύξει ενώπιον της Κυβέρνησης Αναστασιάδη τις απόψεις αλλά και τους προβληματισμούς μας για το ΓεΣΥ και ειδικότερα σε ό,τι αφορά το κομμάτι εκείνο που έχει σχέση με τον τομέα των φαρμάκων και τον τρόπο με τον οποίο αυτός θα λειτουργεί. Οι προκλήσεις είναι ασφαλώς πολλές. Κανείς φυσικά δεν ανέμενε ότι δεν θα υπήρχαν σκόπελοι, σημαντικό όμως είναι πως υπάρχουν τρόποι υπερπήδησής τους σε ένα νεοφανές για την Κύπρο σχέδιο, που θα καλύπτει όλον τον πληθυσμό της χώρας.

Ο ΣΦΕΚ θεωρεί επάναγκες να θέσει για άλλη μια φορά τις θέσεις και εισηγήσεις του ενώπιον της νέας Κυβέρνησης, υπό τον ίδιο ηγέτη, με στόχο την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος προς όφελος των Κυπρίων πολιτών.

Όραμα και στόχοι

Δικό μας όραμα αλλά και όλων όσοι εμπλέκονται στον σχεδιασμό της τελικής μορφής των επιμέρους πτυχών του ΓεΣΥ είναι η υλοποίηση ενός καθολικού συστήματος υγείας, το οποίο θα λειτουργεί με διαφάνεια και θα παρέχει σε όλους τους ασθενείς ισότιμη, υψηλής ποιότητας ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Στόχος μας είναι η προαγωγή της δημόσιας υγείας και η πρόσβαση ασθενών σε καινοτόμα και γενόσημα φάρμακα, η διασφάλιση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας των φαρμακευτικών προϊόντων καθώς και η επάρκεια φαρμάκων στην εγχώρια αγορά.

Πρώτη και δεύτερη φάση

Mε την εφαρμογή της πρώτης φάσης του ΓεΣΥ, από την 1η Μαρτίου 2019 θα αρχίσει η καταβολή μέρους των εισφορών, ενώ από την 1η Ιουνίου του ίδιου έτους όλοι οι δικαιούχοι θα μπορούν να απολαμβάνουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας, όπως η επίσκεψη σε γιατρό, η προμήθεια φαρμάκων, οι εργαστηριακές και άλλες εξετάσεις, κ.ά. Οι εισφορές θα είναι οι εξής:

* Κάθε μισθωτός θα καταβάλλει ποσοστό 1,70% επί των αποδοχών του και κάθε εργοδότης θα καταβάλλει ποσοστό 1,85% επί των αποδοχών κάθε μισθωτού του.

* Κάθε αυτοτελώς εργαζόμενος θα καταβάλλει 2,55% επί των αποδοχών του.

* Κάθε συνταξιούχος θα καταβάλλει 1,70% επί του ποσού της σύνταξής του.

* Το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας θα καταβάλλει 1,65% επί των αποδοχών και συντάξεων όλων των δικαιούχων.

Από την 1.3.2020 οι συνεισφορές θα αυξηθούν, αφού και το ΓεΣΥ θα μπει στην πλήρη εφαρμογή του και οι δικαιούχοι θα απολαμβάνουν πλήρεις υπηρεσίες. Συγκεκριμένα:

* Κάθε μισθωτός θα συνεισφέρει ποσοστό 2,65% επί των αποδοχών του και κάθε εργοδότης ποσοστό 2,90% επί των αποδοχών κάθε μισθωτού.

* Κάθε αυτοτελώς εργαζόμενος θα συνεισφέρει 4% επί των αποδοχών του

* Κάθε συνταξιούχος θα συνεισφέρει 2,65% επί του ποσού της σύνταξής του.

* Το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας θα καταβάλλει 4,70% επί των αποδοχών και των συντάξεων όλων των δικαιούχων.

Οι συμπληρωμές

Με την εισφορά του στο ΓεΣΥ, ο κάθε δικαιούχος θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει και συμπληρωμές για συγκεκριμένες υπηρεσίες υγείας. Έτσι, οι δικαιούχοι:

* Δεν θα καταβάλλουν καμία συμπληρωμή για επίσκεψη στον προσωπικό γιατρό.

* Για επίσκεψη στον ειδικό γιατρό η συμπληρωμή θα φθάνει τα €6.

* Για τις διαγνωστικές εξετάσεις θα καταβάλλονται €10 ανά εξέταση.

* Για τα φάρμακα θα καταβάλλεται €1 ανά συσκευασία και για τις εργαστηριακές εξετάσεις θα καταβάλλεται €1 ανά εξέταση.

* Για επίσκεψη σε άλλους επαγγελματίες υγείας (π.χ. φυσιοθεραπευτές), ο δικαιούχος θα καταβάλλει €10 για κάθε επίσκεψη.

* Στα €10 καθορίζεται και η συμπληρωμή για επίσκεψη στα Τμήματα Πρώτων Βοηθειών.

Να σημειωθεί ότι για τον γενικό πληθυσμό το ανώτατο ποσό που θα πληρώνει ο κάθε δικαιούχος σε συμπληρωμές, δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα €300 τον χρόνο και για τους χαμηλοσυνταξιούχους και τους λήπτες ΕΕΕ τα €75 ετησίως.

Το ΓεΣΥ περιλαμβάνει πρόνοιες και για τον προσωπικό γιατρό κάθε δικαιούχου και για την ενδονοσοκομειακή περίθαλψη.

Απρόσκοπτη πρόσβαση στα φάρμακα

Ως ΣΦΕΚ πιστεύουμε ότι είναι επιτακτική η ανάγκη ενός πραγματικά νέου συστήματος αποζημίωσης των φαρμάκων που θα παρέχει πρόσβαση σε όλους τους πολίτες στην καταλληλότερη θεραπεία και στην αποζημίωση όλων των φαρμάκων που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Περαιτέρω, το νέο σύστημα θα πρέπει να διασφαλίζει τη βιωσιμότητα όλων των κρίκων της αλυσίδας εφοδιασμού της αγοράς με φάρμακα και να είναι ορθά σχεδιασμένο, ώστε να μη χρειασθεί να γίνουν μελλοντικά αλλαγές και να μην εκθέτει σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών.

Ονομαστική συνταγογράφηση

Επί του προτεινόμενου συστήματος υπογραμμίζουμε τις εξής παραμέτρους, οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν σοβαρότατα υπόψη:

- Η πλήρης διασαφήνιση της δυνατότητας χρησιμοποίησης άλλων φαρμάκων εκτός των φθηνότερων και το ύψος της συνεισφοράς του ασθενούς σε περίπτωση που αυτός επιλέξει ακριβότερο φάρμακο. Θέση μας είναι ότι θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα χρήσης όλων των φαρμάκων, με βάση την κρίση του ιατρού.

Ο ΣΦΕΚ θεωρεί απαραίτητο όπως στο νέο σύστημα περιλαμβάνονται όλα τα φάρμακα που έχουν άδεια κυκλοφορίας, τα οποία πρέπει να βρίσκονται στη διάθεση των γιατρών για ελεύθερη συνταγογράφηση. Θα πρέπει επίσης να επιτρέπει την ονομαστική συνταγογράφηση αλλά και να διασφαλίζει την επάρκεια τόσο σε ποσότητα όσο και σε επιλογές ποιοτικών φαρμάκων. Σημαντικό επιπρόσθετα είναι να υπάρξει σαφής πρόνοια για το ποσόν συμπληρωμής των ασθενών και καταβολή προσωπικής συνεισφοράς για προϊόντα τα οποία δεν θα αποτελούν το προϊόν αναφοράς. Τέλος, θα πρέπει να ληφθεί πρόνοια ώστε να μην αποζημιώνονται τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα.

Η δημόσια υγεία αποτελεί επένδυση και όχι δαπάνη.

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ
Πρόεδρος ΣΦΕΚ