Απόψεις Λάζαρος Μαύρος Αντι-ζυριχισμός και Αυτοδιάθεση Ένωση

Αντι-ζυριχισμός και Αυτοδιάθεση Ένωση

Ο Λάζαρος Μαύρος είναι αρθρογράφος στην εφημερίδα Σημερινή και ραδιοφωνικός παραγωγός στο Ράδιο ΠρώτοΕνα ενδιαφέρον και από ιστορικής πλευράς δημοσίευμα αλιεύσαμε από τη χθεσινή έκδοση του «Πολίτη», η οποία, στη σελ.35, «Χρονογράφος - 50 Χρόνια Πριν», επιλέγει και φωτο-αναπαράγει δημοσιεύματα της «Ελευθερίας», που εκδιδόταν στη Λευκωσία μέχρι το 1974.

Το δημοσίευμα του 1965, δύο χρόνια από την έναρξη της ένοπλης Τουρκανταρσίας του 1963-64 κι ένα χρόνο μετά την αμυντική εξασφάλιση της Κύπρου με την ελλαδική Μεραρχία, που έστειλε στο νησί ο τότε πρωθυπουργός της Ενώσεως Κέντρου Γεώργιος Παπανδρέου, απηχούσε (α) τις προσπάθειες απεγκλωβισμού απ’ τα καταστροφικά δεσμά των Συμφωνιών Ζυρίχης - Λονδίνου 1959 και (β) την επαναδιεκδίκηση της Αυτοδιάθεσης - Ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα.

Παρατιθεται αυτούσιο, στο μονοτονικό: «Ο Γενικός Εισαγγελεύς της Δημοκρατίας κ. Κρίτων Τορναρίτης παρακληθείς υπό του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων να σχολιάση τας δημοσιευθείσας χθες [22.1.1965] δηλώσεις του Αμερικανού Πρέσβεως κ. Τέϋλορ Μπέλτσερ επί του Κυπριακού, και ειδικώς την άποψιν ότι πρέπει να είναι σεβασταί αι διεθνείς Συνθήκαι, προέβη εις την ακόλουθον δήλωσιν: Ουδείς αρνείται την αρχήν του σεβασμού τής εκ των εγκύρως συνομολογηθεισών διεθνών συνθηκών πηγαζούσης υποχρεώσεως, αρχήν ην καθιεροί η τρίτη παράγραφος του Χάρτου των Ηνωμένων Εθνών.

Αλλ’ η αρχή αύτη έχει εφαρμογήν επί Συνθηκών αίτινες είναι έγκυροι κατά το διεθνές Δίκαιον και δεν αντιστρατεύονται ούτε τας αρχάς τούτου, αίτινες αποτελούν αναγκαστικόν δίκαιον (jus cogens) ούτε τους σκοπούς και αρχάς των Ηνωμένων Εθνών, ως ρητώς προνοεί το άρθρον 103 του Καταστατικού Χάρτου. Ως λεπτομερώς εξήγησα άλλοτε, η Συνθήκη Εγγυήσεως, αποκλείουσα τον Κυπριακόν λαόν να αποφασίση επί της μορφής του πολιτεύματος αυτού και εν γένει του μέλλοντός του, αντιστρατεύεται προς την παραδεδεγμένην αρχήν του διεθνούς Δικαίου της ισότητος των δικαιωμάτων και της αυτοδιαθέσεως των λαών, ήτις καθιερούται και υπό των άρθρων 1,1 και 3,5 του Καταστατικού Χάρτου.

Η υπό της Συνθήκης ταύτης χορηγουμένη εξουσία επεμβάσεως (καίτοι ουχί ενόπλου) εις τας εσωτερικάς υποθέσεις της Κύπρου αντίκειται προς την «αρχήν της αποχής» του διεθνούς Δικαίου (ίδε άρθρον 2 και ιδίως παράγραφον 7 τούτου του Καταστατικού Χάρτου). Δεν δύναται συνεπώς να λεχθή ότι δήθεν υποχρεώσεις πηγάζουσαι εκ νομικώς ακύρων συνθηκών δύνανται να είναι σεβασταί διότι τούτο αντιτίθεται εις τας αρχάς και σκοπούς του Καταστατικού Χάρτου (Άρθρον 103).

Αυτό άλλωστε διεκήρυξε και ο αντιπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών εις την 17ην συνεδρίαν της Επιτροπής 11,2 ένθα εδήλωσεν ότι: Εάν αι συνθήκαι δημιουργούσι καταστάσεις τας οποίας η Γενική Συνέλευσις θεωρεί ότι είναι πιθανόν να παραβλάψουν το γενικόν καλόν ή τας φιλικάς σχέσεις των Εθνών, η Γενική Συνέλευσις δύναται να προβεί εις συστάσεις εν σχέσει προς τας καταστάσεις ταύτας». (εφημερίδα «Ελευθερία» 23 Ιανουαρίου 1965)…
ΛΑΖΑΡΟΣ Α. ΜΑΥΡΟΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΑ 24.1.15

Ετοίμασε άραγε τις βαλίτσες και τ’ αεροπορικά του εισιτήρια για να σπεύσει αυθωρεί και παραχρήμα στην Άγκυρα ο κ. Αβέρωφ, μετά τις χθεσινές δηλώσεις του κ. Νταβούτογλου στο Νταβός για «ειρήνη στην Κύπρο και διέλευση του αερίου της από την Τουρκία»; Σε τι διαφέρει, έστω και κατ’ ίχνος, η δήλωση του πρωθυπουργού της Τουρκίας από τα ονείρατα του προέδρου του ΔηΣυ, άτινα συμπεριλαμβάνουν σε «συνθήκες νίκης για όλους» ρητώς και την Τουρκία;
Λάζ. Α. Μαύρος


Top