News Opinions Sigmalive Ο Καθορισμός της διατροφής από το Δικαστήριο

Ο Καθορισμός της διατροφής από το Δικαστήριο

Με τη διάσταση  του ζευγαριού ή τη λύση του γάμου, ο γνώμονας για την επίλυση των εκκρεμούντων θεμάτων είναι η εξυπηρέτηση των συμφερόντων των τέκνων.  
 
O καθορισμός της διατροφής των ανήλικων τέκνων είναι από τα σημαντικότερα ζητήματα, το οποίο καλείται ένα ζευγάρι να διευθετήσει μετά τη διάσταση ή τη λύση του γάμου. 
 
Το θέμα της διατροφής των τέκνων ρυθμίζεται από τον Περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμος (Ν. 216/90), ως αυτός έχει τροποποιηθεί, ο οποίος  επιβάλει ξεκάθαρη και αμφότερη υποχρέωση στους δύο γονείς να συνεισφέρουν από κοινού στη διατροφή των ανήλικων τέκνων τους, ανάλογα με την οικονομική τους δυνατότητα. Η υποχρέωση της διατροφής  των ανήλικων τέκνων, ως αυτή ρυθμίζεται από τη νομοθεσία περιορίζεται στους γονείς και όχι σε οποιοδήποτε άλλο συγγενή. Το δικαίωμα διατροφής των ανήλικων τέκνων προστατεύεται ανεξάρτητα αν τα τέκνα απόκτησαν περιουσία από τους γονείς τους. Η υποχρέωση των γονέων για καταβολή της διατροφής είναι ανεξάρτητη από την ύπαρξη οποιονδήποτε δανείων, εφόσον η διατροφή των τέκνων προηγείται οποιασδήποτε άλλης υποχρέωσης.  
 
Το Δικαστήριο για τον καθορισμό του ποσού της διατροφής λαμβάνει υπόψη την ηλικία του τέκνου, τις συνθήκες ζωής του, το επίπεδο ζωής του πριν τη διάσταση του ζευγαριού ή τη λύση γάμου. Στον όρο διατροφή περιλαμβάνονται όλα όσα είναι αναγκαία για τη συντήρηση και ευημερία του τέκνου πλέον τα έξοδα για την εκπαίδευσή του σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες των γονέων. Οι οικονομικές δυνατότητες, ως έχει νομολογηθεί << περιλαμβάνει το σύνολο των εισοδηματικών ικανοτήτων εκάστου μέρους για συνδρομή και όχι μόνο το υπαρκτό εισόδημα>>. Πρόσθετα, εξετάζεται το εύλογο των κονδυλίων. Η εκτίμηση των αναγκών των ανήλικων τέκνων γίνεται με αντικειμενικό τρόπο.  Η κοινή λογική, η εμπειρία της ζωής είναι παράγοντες που προσμετρούν στον εντοπισμό των πραγματικών αναγκών. 
 
Ως έχει νομολογηθεί στα πλαίσια της αίτησης διατροφής, οι γονείς έχουν υποχρέωση να αποκαλύπτουν ειλικρινά και έντιμα την οικονομική τους κατάσταση. Το Δικαστήριο αξιολογεί όλα τα στοιχεία τα οποία έχουν τεθεί ενώπιον του. Σε περίπτωση που ο γονέας δεν προβεί σε πλήρη και έντιμη αποκάλυψη της οικονομικής  του κατάστασης, το Δικαστήριο, ως έχει νομολογηθεί έχει τη δυνατότητα λαμβάνοντας υπόψη τη φύση του επαγγέλματος του καθώς και το τι εισόδημα κερδίζουν άλλοι που εξασκούν το ίδιο επάγγελμα μαζί του, να υπολογίσει ότι έχει ψηλότερα εισοδήματα από όσα ισχυρίζεται ο ίδιος. 
 
Όταν εκδοθεί Διάταγμα Διατροφής υπάρχει αυτόματη αύξηση 10% της διατροφής κάθε δύο χρόνια. Κατόπιν αίτησης του γονέα το Δικαστήριο δύναται να διατάξει να μην ισχύσει η αυτόματη αύξηση. Πρόσθετα, όταν ο γονέας λαμβάνει 13ον ή 14ον μισθό το Δικαστήριο όταν τούτο κρίνει ορθό, μπορεί να περιλάβει στο Διάταγμα Διατροφής 13η ή 14η καταβολή. Το Διάταγμα Διατροφής δύναται να τροποποιηθεί σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών των αναγκών των τέκνων και της οικονομικής κατάστασης των γονέων. Στα πλαίσια της τροποποίησης του Διατάγματος, το Δικαστήριο μπορεί να αυξήσει είτε να μειώσει είτε να τερματίσει τη διατροφή. Το Δικαστήριο κατά την τροποποίηση του Διατάγματος της Διατροφής λαμβάνει υπόψη μόνο γεγονότα μεταγενέστερα της έκδοσης του Διατάγματος. 
 
Η διατροφή μπορεί να συνεχιστεί και μετά την ενηλικίωση του τέκνου, έπειτα από την έκδοση σχετικού Διατάγματος σε ειδικές περιπτώσεις όπως για παράδειγμα σε περίπτωση ανικανότητας ή αναπηρίας ή υπηρεσίας θητείας ή φοίτησης του σε εκπαιδευτικό ίδρυμα ή επαγγελματική σχολή. Η συνέχιση καταβολής διατροφής σε ενήλικο τέκνο προϋποθέτει την έκδοση δικαστικής απόφασης. 
 
Στα πλαίσια της αίτησης διατροφής ή μεταγενέστερα, δύναται να εκδοθεί σχετικό διάταγμα με το οποίο το ποσό της διατροφής να αποκόπτεται από τις απολαβές του γονέα εναντίον του οποίου εκδόθηκε το διάταγμα ή να γίνεται ανάληψη από τον τραπεζικό του λογαριασμό. Πρόσθετα, σε περίπτωση, μη συμμόρφωσης με το διάταγμα, υπάρχει δυνατότητα έκδοσης εντάλματος  σύλληψης. 
 
 Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 4/2009, διασφαλίζει τη δυνατότητα είσπραξης διατροφής σε περίπτωση που ο ένας γονέας διαμένει στο εξωτερικό. Η δικαστική απόφαση για καταβολή διατροφής μπορεί να αναγνωριστεί και να εκτελεστεί στο άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο διαμένει ο ένας γονέας. Όταν το Κράτος Μέλος δεσμεύεται από το Πρωτόκολλο της Χάγης, τότε δεν παρέχεται η δυνατότητα προσβολής της αναγνώρισης της απόφασης. Κάθε Ευρωπαϊκή χώρα όρισε αρμόδια Κεντρική  Αρχή, η οποία λαμβάνει τις αιτήσεις και διευκολύνει στις αναγκαίες διαδικασίες για τη λήψη και είσπραξη της διατροφής. Το εφαρμοστέο δίκαιο για την εκτέλεση της απόφασης είναι της χώρας στην οποία θα εκτελεστεί η απόφαση. Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κανονισμού ο γονέας εναντίον του οποίου εκδόθηκε το διάταγμα διατροφής έχει την δυνατότητα να αιτηθεί τροποποίηση της απόφασης. 
 
Η Ζακελίνα Χαραλάμπους είναι Δικηγόρος 
 
Tα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και όχι αυτή του Sigmalive.com
 
 
Top