News Local Παραπληροφόρησαν τον Γενικό Εισαγγελέα για μια γνωμάτευση

Παραπληροφόρησαν τον Γενικό Εισαγγελέα για μια γνωμάτευση

Διοικητική έρευνα σε σχέση με τον χειρισμό υπόθεσης συμψηφισμού με αποζημιώσεις στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, βρίσκεται σε εξέλιξη στο Υπουργείο Γεωργίας, καθώς, όπως προκύπτει, επιχειρήθηκε η παραπληροφόρηση του Γενικού Εισαγγελέα.
 
Όπως προκύπτει από την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το 2016, στο πλαίσιο προηγούμενων ελέγχων που διενεργήθηκαν στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, διαπιστώθηκε ότι ο τότε επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Ασθενειών (ΕΚΕΑ), ο οποίος είχε συγγένεια έκτου βαθμού (δεύτερα ξαδέλφια) με τον μέτοχο εταιρείας που είχε υποστεί τις μεγαλύτερες ζημιές και δικαιούτο στα πλαίσια του πιο πάνω Σχεδίου, αποζημίωση ύψους €470.290, ενδεχομένως να προσπάθησε να αποτρέψει τη διενέργεια του προνοούμενου από τον Νόμο, συμψηφισμού της αποζημίωσης με τις οφειλές της εταιρείας προς το Κράτος. 
 
Για το θέμα ετοίμασε σημείωμα, στη βάση του οποίου ο Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ζήτησε γνωμάτευση από τον Γενικό Εισαγγελέα, χωρίς, ωστόσο, να παραθέτει όλα τα γεγονότα με ακρίβεια, με αποτέλεσμα να εκμαιευθεί γνωμάτευση προς το συμφέρον του συγγενικού προσώπου του επικεφαλής του ΕΚΕΑ. 
 
Η Ελεγκτική Υπηρεσία παρέπεμψε το θέμα στον Γενικό Εισαγγελέα, παραθέτοντας τα γεγονότα και θέτοντάς του το ερώτημα, κατά πόσο η σχετική γνωμάτευσή του θα ήταν διαφορετική, εάν είχε πλήρη ενημέρωση για τα γεγονότα. Ο Γενικός Εισαγγελέας πληροφόρησε την Υπηρεσία ότι, με βάση τα γεγονότα που τέθηκαν ενώπιόν του, συνάγεται ότι η γνωμάτευση θα διαφοροποιείτο.
 
Τα πιο πάνω τέθηκαν υπόψη του Υπουργού ΓΑΑΠ, ως  αρμόδια Αρχή, ο οποίος πληροφόρησε την Υπηρεσία ότι από διερεύνηση του θέματος, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν προκύπτει οποιοδήποτε θέμα το οποίο να απαιτεί τη διενέργεια πειθαρχικής έρευνας.
 
Επίσης, η Γενική Διευθύντρια του ΥΓΑΑΠ, με επιστολή της, ημερ. 21.11.2016, πληροφόρησε την Υπηρεσία ότι, όσον αφορά στο θέμα του συμψηφισμού της αποζημίωσης με τις οφειλές εταιρείας προς το Κράτος, δεν προκύπτει, κατά την άποψή της, οτιδήποτε παράνομο ή αντιδεοντολογικό, εφόσον η υπό αναφορά συγγένεια ήταν έκτου βαθμού, ενώ η σχετική νομοθεσία ορίζει ότι κώλυμα στον χειρισμό υποθέσεων αποτελεί η συγγένεια μέχρι τέταρτου βαθμού και δεν έχει στοιχειοθετηθεί οποιαδήποτε άλλη ιδιάζουσα σχέση ή προσωπικό συμφέρον.
 
Επιπλέον, την πληροφόρησε ότι ο τότε Αναπληρωτής Διευθυντής των ΚΥ είχε ζητήσει γνωμάτευση από τον Γενικό Εισαγγελέα, έχοντας υπόψη του συγκεκριμένες πληροφορίες και δεδομένα και παρόλο ότι στη συνέχεια προέκυψαν νέα στοιχεία, αυτός δεν έκρινε αναγκαίο να τα διαβιβάσει στη Νομική Υπηρεσία, καθώς, στο μεταξύ, μετά από οδηγίες της Γενικής Λογίστριας, έγινε ο συμψηφισμός. 
Τέλος, την πληροφόρησε ότι ο Υπουργός ΓΑΑΠ, με επιστολή του ημερ. 8.11.2016, ζήτησε τις απόψεις του Γενικού Εισαγγελέα για οριστική διευθέτηση του θέματος. 
 
Η Υπηρεσία, διατηρώντας τις επιφυλάξεις της αναφορικά με τα πορίσματα των διοικητικών ερευνών σχετικά με τα πιο πάνω θέματα, όπως και για τις αποφάσεις του Υπουργού για μη αναζήτηση ευθυνών στη βάση των διοικητικών αυτών ερευνών, με επιστολή της ημερ. 1.12.2016 διαβίβασε στον Γενικό Εισαγγελέα τις απόψεις της για το θέμα, ο οποίος ενημέρωσε την Ελεγκτική Υπηρεσία με επιστολή του, ημερ. 15.12.2016, ότι  τα στοιχεία που προέκυψαν από τους ελέγχους της Υπηρεσίας μας θα μελετηθούν και θα ληφθούν υπόψη στη σχετική, επί του θέματος, επιστολή του προς τον Υπουργό ΓΑΑΠ.
 
Σε συνέχεια των πιο πάνω, ο Γενικός Εισαγγελέας, με επιστολή του ημερ. 16.12.2016 προς τον Υπουργό ΓΑΑΠ, αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι «όπως φαίνεται από την επιστολή σας και τα συνημμένα έγγραφα, αντί να τηρηθούν τα προβλεπόμενα σχετικά με τις πειθαρχικές έρευνες που προβλέπονται από τον περί Δημόσιας Υπηρεσία Νόμο του 1990, Ν.1/1990, έγινε στην παρούσα περίπτωση διοικητική έρευνα από τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου σας, η οποία δεν προβλέπεται στον ανωτέρω Νόμο» και καταλήγει ότι «κατά την άποψή μου, θα πρέπει να προχωρήσετε άμεσα με τη διαδικασία του Νόμου, δηλαδή με τον διορισμό ερευνώντος λειτουργού ως προβλέπεται, με αυστηρές οδηγίες να τηρηθεί πιστά η προθεσμία του Νόμου των 60 ημερών, ούτως ώστε να μην υπάρξει περαιτέρω απώλεια χρόνου».
 
Ο Υπουργός ΓΑΑΠ, σε επιστολή του ημερ. 3.3.2017 προς τον Πρόεδρο της  Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολούθησης Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών, με θέμα «Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για το έτος 2015 Υπουργείο ΓΑΑΠ», μεταξύ άλλων, επί του πιο πάνω θέματος, αναφέρει ότι «ακολουθώντας τη σύσταση του Γενικού Εισαγγελέα, ο Υπουργός έχει διορίσει ερευνώντα λειτουργό με βάση το άρθρο 81(2)(β) των περί Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμων για διερεύνηση πιθανών πειθαρχικών παραπτωμάτων σε σχέση με την εμπλοκή του επικεφαλής του ΕΚΕΑ στο Σχέδιο καταπολέμησης ψευδοπανώλης».
 
Η Ελεγκτική Υπηρεσία, με επιστολή της ημερ. 1.9.2017, ζήτησε από τον Υπουργό ΓΑΑΠ ενημέρωση αναφορικά με την ολοκλήρωση της πειθαρχικής έρευνας, το πόρισμά της και τις ενέργειες που έχουν προωθηθεί σχετικά, ωστόσο, μέχρι την ημερομηνία ετοιμασίας της παρούσας Έκθεσης, δεν είχε ληφθεί η απάντηση του Υπουργού.
 
Top