Lifestyle Health ΓΕ: Επισημάνσεις"φωτιά" για Υπ.Υγείας:Σπατάλες και καταγγελίες

ΓΕ: Επισημάνσεις"φωτιά" για Υπ.Υγείας:Σπατάλες και καταγγελίες

«Βόμβα» είναι η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το Υπουργείο Υγείας, όπου μεταξύ άλλων γίνεται αναφορά για καταγγελίες που δεν διερευνήθηκαν, για αθέμιτες συνταγογραφήσεις φαρμάκων καθώς και για μετακλήσεις που γεννούν ερωτήματα. 

Σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία και στο πλαίσιο των προνοιών του άρθρου 116 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Ελεγκτική Υπηρεσία διεξήγαγε έλεγχο στο Υπουργείο Υγείας.

Τα σημαντικότερα ευρήματα του ελέγχου, αφορούν:

  • Σοβαρές ελλείψεις στην δομή και στελέχωση του Υπουργείου.
  • Μη στόχευση του οράματος του Υπουργείου.

• Υπολειτουργία Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.
• Αδυναμία επιβεβαίωσης των υποχρεώσεων του Υπουργείου στις 31.12.2016.
• Σοβαρές αδυναμίες και ελλείψεις στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου και ιδιαίτερα στο σύστημα πληρωμών του Υπουργείου.
• Αδυναμίες στην εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας για κλινική εκπαίδευση φοιτητών ιατρικής.
• Μη υιοθέτηση ολοκληρωμένου και ικανοποιητικού συστήματος ελέγχου παροχής ιατρικών υπηρεσιών σε ασθενείς.
• Ανεπαρκής αιτιολόγηση σε κατ’ εξαίρεση παροχή κρατικής χορηγίας καθώς και πρόβλημα νομιμότητας στην παραχώρηση κρατικής χορηγίας σε συγκεκριμένο κέντρο.

• Μη εφαρμογή του ΓεΣΥ.
• Μη προώθηση ικανοποιητικών μέτρων για ενίσχυση των δημοσίων νοσηλευτηρίων.
• Μη υιοθέτηση ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου παροχής ποιοτικών υπηρεσιών σε ασθενείς.

• Αδυναμίες στη διεκπεραίωση προσφορών για την προμήθεια υλικών/ αναλωσίμων, φαρμάκων και υπηρεσιών.
• Αδυναμίες στον προγραμματισμό και την έγκαιρη ολοκλήρωση σημαντικών έργων.
• Καθυστέρηση στη διερεύνηση θεμάτων/καταγγελιών από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου.
• Αδυναμίες στη διεξαγωγή πειθαρχικών ερευνών εναντίον λειτουργών του Υπουργείου.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

• Αδυναμίες στην επιλογή των ασθενών που τυγχάνουν μετάκλησης ιατρού και μετακλήσεις ιατρών χωρίς σύμβαση.
• Διερεύνηση νομιμότητας στην διαδικασία του κουπονιού για καρδιοχειρουργικά περιστατικά.
• Μη αξιολόγηση της ποιότητας υπηρεσιών υγείας που αγοράζει το Υπουργείο από τους συμμετέχοντες στον τιμοκατάλογο του κουπονιού για καρδιοχειρουργικά περιστατικά.
• Μη διενέργεια μελέτης αναφορικά με τους λόγους που τα δημόσια νοσηλευτήρια αδυνατούν να αντιμετωπίσουν όλους τους ασθενείς που χρειάζονται θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις.
• Αδυναμίες και ελλείψεις στην διαδικασία αποστολής ασθενών στον ιδιωτικό τομέα στην Κύπρο με συνοπτικές διαδικασίες.

• Ελλιπής ενημέρωση των ιατρικών φακέλων ασθενών στις περιπτώσεις αποστολής των ασθενών στον ιδιωτικό τομέα.
• Αδυναμίες στην διαδικασία πληρωμής τιμολογίων που εκδίδονται από ιατρικά κέντρα του εξωτερικού.
• Χρεώσεις από ιατρικά κέντρα στην Ελλάδα και πληρωμές σε ιατρούς χωρίς την προσκόμιση τιμολογίου αλλά με την προσκόμιση απόδειξης είσπραξης.
• Απουσία συνομολόγησης συμβάσεων με ιατρικά κέντρα στο Ισραήλ.
• Απουσία συνομολόγησης σύμβασης για αγορά υπηρεσιών αεροδιακομιδής.

Αποστολές ασθενών στο εξωτερικό με ερωτηματικά 

Σύμφωνα με την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, από τον έλεγχο σε 30 περιπτώσεις αεροδιακομιδής ασθενών που αφορούσαν σε 22 ασθενείς, παρατηρήθηκε ότι οι πέντε από αυτούς στάλθηκαν σε συγκεκριμένο ιατρικό κέντρο στην Αθήνα. Διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

(i) Ο θεράπων ιατρός και στις πέντε περιπτώσεις ήταν ο επικεφαλής της Νευροχειρουργικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας (Διευθυντής ή Βοηθός Διευθυντής). Όλες οι περιπτώσεις αφορούσαν σε επεμβάσεις εγκεφάλου.

(ii) Σε όλες τις περιπτώσεις ο θεράπων ιατρός ο οποίος ετοίμασε την  ιατρική έκθεση για τους ασθενείς και την οποία υπέβαλε στην Επιτροπή Ειδικών Ιατρών, εισηγήθηκε την αποστολή των ασθενών σε συγκεκριμένο ιδιωτικό νοσοκομείο στην Αθήνα και σε συγκεκριμένο ιατρό (για τον εν λόγω ιατρό, ο οποίος μετακαλείται από το Υπουργείο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων, γίνεται αναφορά σε προηγούμενη παράγραφο με τίτλο «(γ) Αποστολές ασθενών στην Ελλάδα». Σημειώνεται ότι η επιλογή του ιατρικού κέντρου περίθαλψης του ασθενούς, σύμφωνα με το Σχέδιο, είναι αρμοδιότητα της Γενικής Διευθύντριας κατόπιν εξουσιοδότησης του Υπουργού Υγείας και όχι του θεράποντος ιατρού (άρθρο 8.2 του Σχεδίου).

(iii) Στις πλείστες περιπτώσεις οι ασθενείς μεταφέρθηκαν στην Αθήνα με αεροασθενοφόρο και επέστρεψαν στην Κύπρο με αεροασθενοφόρο, με συνολικό κόστος περίπου €17.000.

(iv) Σε όλες τις περιπτώσεις οι ασθενείς επέστρεψαν στην Κύπρο κλινήρεις και συνέχισαν τη νοσηλεία τους στο ΓΝΛ. Στην ουσία οι ασθενείς μεταφέρθηκαν στην Αθήνα μόνο για την διενέργεια της χειρουργικής επέμβασης (2-4 διανυκτερεύσεις). Μόνο σε μια περίπτωση ο ασθενής νοσηλεύτηκε για μεγαλύτερη περίοδο λόγω σοβαρών μετεγχειρητικών επιπλοκών.

(v) Η αμοιβή του εν λόγω ιατρού κυμάνθηκε μεταξύ €6.800 και €9.800.

(vi) Σε συγκεκριμένη περίπτωση ασθενής μεταφέρθηκε στην Αθήνα την 1.7.2016 για επέμβαση, επειδή ο εν λόγω ιατρός, ο οποίος είχε μετακληθεί για να διενεργήσει την επέμβαση στο ΓΝΛ, δεν την ολοκλήρωσε (η επέμβαση έγινε στις 30.6.2016 μεταξύ των ωρών 09:00-16:30). Σχετική αναφορά γίνεται στα Πρακτικά της συνεδρίασης της Επιτροπής Ειδικών, ημερ. 1.7.2016.  Εκτός της όλης ταλαιπωρίας του ασθενούς και της οικογένειάς του, το Δημόσιο επιβαρύνθηκε με €55.126 (χρέωση ιδιωτικού νοσηλευτηρίου και άλλων ιατρών, χρέωση του ιατρού χρέωση αεροδιακομιδής), ενώ εάν η επέμβαση ολοκληρωνόταν στην Κύπρο, το Δημόσιο θα επιβαρύνετο μόνο με €3.170 (χρέωση ιατρού αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή).

Όλα τα πιο πάνω, σύμφωνα με την Υπηρεσία, δημιουργούν πολλά ερωτήματα, τα οποία αναφέρονται πιο κάτω.

• Γιατί οι ιατροί  του Δημοσίου δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τα πιο πάνω περιστατικά, τα οποία θεωρούνται μεν σοβαρά αλλά αποτελούν μέρος της ειδικότητάς τους.

• Γιατί οι ιατροί της συγκεκριμένης κλινικής και ιδιαίτερα η Επιτροπή Ειδικών αποστέλλει για θεραπεία τους ασθενείς στο συγκεκριμένο νοσοκομείο στην Αθήνα και στον συγκεκριμένο ιατρό, χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε συμβατική υποχρέωση του Υπουργείου.

• Γιατί η Διοίκηση του Υπουργείου δεν εξέτασε μέχρι σήμερα τους λόγους που οι ιατροί του δημοσίου δεν αντιμετωπίζουν τέτοια ιατρικά περιστατικά αλλά αποφασίζουν στην ουσία από μόνοι τους χωρίς να έχουν τέτοια αρμοδιότητα την αποστολή των ασθενών στο συγκεκριμένο κέντρο και στον συγκεκριμένο ιατρό με αεροασθενοφόρο  και την επιστροφή τους στην Κύπρο πάλι με αεροασθενοφόρο για περαιτέρω νοσηλεία στο ΓΝΛ, με όλους τους κινδύνους που ενδέχεται να εμπερικλείει μια τέτοια ενέργεια για τον ασθενή.

• Γιατί δεν θεωρήθηκε αναγκαίο από τη Διοίκηση του Υπουργείου να εξετάσει κατά πόσο γίνεται ορθολογιστική διαχείριση του δημοσίου χρήματος με την αποστολή των ασθενών στην Αθήνα και όχι με την αγορά υπηρεσιών από ιδιώτη ιατρό (αν χρειάζεται) από την Κύπρο, ως άλλωστε προνοείται και στο Σχέδιο αναφορικά με την σειρά προτεραιότητας παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

• Γιατί ο συγκεκριμένος ιατρός, ενώ βρισκόταν στην Κύπρο στις 30.6.2016, και διενήργησε χειρουργική επέμβαση σε ασθενή, δεν την ολοκλήρωσε (διέκοψε την επέμβαση στις 16:30), και η ασθενής μεταφέρθηκε επειγόντως την επόμενη ημέρα στην Αθήνα με αεροασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Υγεία για να ολοκληρωθεί η επέμβαση από τον ίδιο, με όλους τους κινδύνους που μπορεί να εμπερικλείει μια τέτοια πράξη.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει ότι ζητήθηκε, όπως το Υπουργείο να ενημερώσει την Υπηρεσία για έκαστο των πιο πάνω ερωτημάτων.

Αναφορικά με την παρατήρησή μας στο σημείο β (vi) η Γενική Διευθύντρια μας ανέφερε ότι για τη συγκεκριμένη ασθενή το χειρουργείο διακόπηκε για λόγους ασφάλειας της ασθενούς ενώ είχε επιτευχθεί μεγάλη αφαίρεση τμήματος του όγκου. Υπήρχε πρόβλημα στη λειτουργία του μηχανήματος CUSA το οποίο ήταν απαραίτητο για τη διενέργεια του χειρουργείου.

Η συνέχιση του χειρουργείου ήταν απαραίτητη για ολοκλήρωση της επέμβασης και η χρήση του CUSA όπως διαφάνηκε κατά τη διάρκεια του χειρουργείου   θα υπήρχε μεγάλη πιθανότητα διενέργειας διεγχειρητικής  αγγειογραφίας η οποία προσφέρεται μόνο σε υβριδική αίθουσα γι΄ αυτό και αποφασίστηκε η διακομιδή για τη διενέργεια και ολοκλήρωση της επέμβασης από τον ίδιο χειρούργο και σε συνθήκες τεχνικής υποστήριξης που δεν μπορούν να εξασφαλιστούν στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Αναφορικά με τα όσα αναφέρονται πιο πάνω, η Υπηρεσία μας επισημαίνει ότι οι πληροφορίες αυτές δεν αναφέρονται ούτε στο ιατρικό σημείωμα του θεράποντα ιατρού (Βοηθού Διευθυντή Νευροχειρουργικής Κλινικής) ο οποίος εισηγήθηκε την διακομιδή  της ασθενούς στο συγκεκριμένο ιατρικό κέντρο στην Αθήνα για ολοκλήρωση της επέμβασης, ούτε και στα πρακτικά της  συνεδρίασης της Επιτροπής Ειδικών, η οποία εισηγήθηκε στην Γενική Διευθύντρια την μεταφορά της ασθενούς στην Αθήνα για ολοκλήρωση της επέμβασης. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με το μητρώο χειρουργείου του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, η χειρουργική επέμβαση αποπερατώθηκε στις 16:30 και η ασθενής εξήλθε του χειρουργείου στις 16:45, ενώ η πτήση του εν λόγω  ιατρού για Αθήνα (σύμφωνα με στοιχεία στο φάκελο του επιδοτούμενου ασθενή) ήταν προγραμματισμένη το ίδιο βράδυ στις 21:00.

(γ) Αποστολές ασθενών στο Ισραήλ με αεροασθενοφόρο. Σε έντεκα περιπτώσεις ασθενών που ελέγχθηκαν και αφορούσαν διακομιδή τους με αεροασθενοφόρο στο Ισραήλ παρατηρήθηκε ότι οι πλείστες των περιπτώσεων αφορούσαν σε αποστολές νεογνών. Διερωτόμαστε γιατί το Υπουργείο μέχρι σήμερα δεν έλαβε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα ώστε να προσφέρει τις υπηρεσίες αυτές στα δημόσια νοσηλευτήρια (συγκεκριμένα στο NAMIII), και αντ’ αυτού αποστέλλει τέτοια περιστατικά στο Ισραήλ με όλους τους κινδύνους που συνεπάγεται η διακομιδή  παιδιών με αεροασθενοφόρο και ιδιαίτερα νεογνών τα οποία όπως έχουμε πληροφορηθεί χρειάζονται να λάβουν ιατρική περίθαλψη μέσα σε ελάχιστες ώρες.

Θεωρούμε απαράδεκτο, παιδιά και ιδιαίτερα νεογνά, να υποβάλλονται σε τέτοια ταλαιπωρία γιατί το κράτος αδυνατεί να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες στα δημόσια νοσηλευτήρια.

Η ΕΥ ζήτησε να ενημερωθεί για τους λόγους που μέχρι σήμερα δεν έχει εξετασθεί από το Υπουργείο το ενδεχόμενο παροχής των  υπηρεσιών υγείας που χρειάζονται τα νεογνά στα δημόσια νοσηλευτήρια.

Η Γενική Διευθύντρια ανέφερε ότι τα εν λόγω περιστατικά είναι κάτω από το όριο που ορίζουν οι κατευθυντήριες γραμμές (guidelines) για αυτόνομη ύπαρξη παιδοκαρδιοχειρουργικής κλινικής στο Μακάριο Νοσοκομείο.

Καταγγελία εναντίον συγκεκριμένου Ιατρικού Κέντρου  στην Αγλαντζιά το οποίο παρέχει υπηρεσίες Lazer

Καταγγελία εναντίον συγκεκριμένου Ιατρικού κέντρου στη Λευκωσία δημοσιεύει η Ελεγκτική Υπηρεσία. Πιο συγκεκριμένα, η εν λόγω καταγγελία στάλθηκε για αξιολόγηση και τυχόν διερεύνησή της υπόθεσης αφού διαπιστώθηκε ότι ενδεχομένως να προκύπτουν ποινικά αδικήματα.

Όπως προέκυψε από την απάντηση της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου, η υπάλληλος του Κέντρου  που παρείχε υπηρεσίες Laser δεν είναι  εγγεγραμμένη αισθητικός. Επίσης με βάση τον περί Εγγραφής Αισθητικών Νόμο ακόμη και να ήταν εγγεγραμμένη αισθητικός, δεν θα είχε το δικαίωμα χρήσης  μηχανημάτων Laser τύπου 3Β και 4. Επίσης, το άρθρο 11 του ίδιου νόμου καθορίζει ως ποινικό αδίκημα την άσκηση της εργασίας αισθητικού από πρόσωπο που δεν είναι εγγεγραμμένο ως αισθητικός.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση το Υπουργείο πληροφόρησε την ΕΥ ότι εκκρεμεί η ολοκλήρωση νομοσχεδίου για την εγγραφή χειριστών εξοπλισμού τεχνητής οπτικής ακτινοβολίας για ιατρικούς ή και αισθητικούς σκοπούς. 

Είναι αξιοσημείωτο συμπληρώνει η Ελεγκτική Υπηρεσία, το γεγονός ότι αυτό το νομοσχέδιο εκκρεμεί από το 2009, με αποτέλεσμα η απουσία νομοθετικού πλαισίου να αφήνει τους πολίτες εκτεθειμένους σε όλους τους κινδύνους που αυτό συνεπάγεται από τη χρήση τέτοιων μηχανημάτων από μη δικαιούχους.
Με επιστολή του ημερ. 22.9.2017 ο Γενικός Εισαγγελέας ζήτησε από τον Αρχηγό Αστυνομίας όπως δώσει οδηγίες για ποινική διερεύνηση της υπόθεσης.

Top