Ιδού οι φόροι και τα τέλη για τα ακίνητα

Το όνειρο κάθε Κύπριου είναι να αποκτήσει το δικό του ακίνητο. Ποιες φορολογίες καταβάλλει με την αγορά του δικού του ακινήτου και πόσα θα πληρώνει εσαεί.

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΤΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ
Μεταβιβαστικά τέλη και φόροι ακίνητης ιδιοκτησίας, φόρος κεφαλαιουχικών κερδών, δημοτικά τέλη και ΦΠΑ, είναι μόνο μερικές από τις επιβαρύνσεις.

Είναι ή δεν είναι υπερφορολογημένη η αγορά ακινήτων στην Κύπρο; Ένα ερώτημα που τίθεται έντονα αυτές τις μέρες μετά τις κυοφορούμενες αποφάσεις της Κυβέρνησης να αυξήσει τις φορολογίες επί της ακίνητης ιδιοκτησίας. Μετά από έρευνα της «Σ» συγκεντρώσαμε στοιχεία σχετικά με τις έμμεσες ή άμεσες φορολογίες και τα επαναλαμβανόμενα σε ετήσια βάση τέλη που καταβάλλει κάποιος που κατέχει ακίνητη περιουσία στην Κύπρο.

Μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας

Τα τέλη μεταβίβασης ακίνητης ιδιοκτησίας επιβάλλονται από το Τμήμα Χωρομετρίας και Κτηματολογίου ώστε να μεταβιβαστεί η κυριότητα του ακινήτου στο όνομα του αγοραστή. Τα τέλη μεταβίβασης καταβάλλονται όταν γίνει η μεταβίβαση της κυριότητας του ακινήτου στο όνομα του αγοραστή. Ο αγοραστής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την καταβολή των εξόδων μεταβίβασης, εκτός κι αν υπάρξει άλλη διευθέτηση μεταξύ αγοραστή και πωλητή. Η κλίμακα, σύμφωνα με την οποία υπολογίζονται τα έξοδα μεταβίβασης, έχει ως εξής:

Τιμή Ακινήτου Συντελεστής Τελών Μεταβίβασης
(€)
Μέχρι 85.430 3%
Από 85.431 μέχρι 170.860 5%
Από 170.861 και άνω 8%

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας

Ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης ακίνητης περιουσίας υπόκειται σε φόρο ακίνητης περιουσίας σε ετήσια βάση που υπολογίζεται πάνω στην αγοραία αξία της ακίνητης περιουσίας σε τιμές κατά την 1.1.1980.

Αγοραία αξία ακίνητης ιδιοκτησίας Ετήσιος Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας
(1/1/1980)

Μέχρι €170.860 0%
€170.861 μέχρι €427.150 2,5%
€427.151 μέχρι €854.301 3,5%
€854.301 και άνω 4%

Η απαλλαγή από το φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας χορηγείται σε κτίρια θρησκευτικής σημασίας (όπως είναι εκκλησίες) και σε δημόσια νεκροταφεία, σχολεία και δημόσια νοσοκομεία, ακίνητα που ανήκουν σε ξένες πρεσβείες, προξενεία, ή σε κτίρια της Δημοκρατίας ή σε άλλα που βρίσκονται σε υποβαθμισμένες περιοχές. Επίσης χορηγείται απαλλαγή για τις γεωργικές εκτάσεις που χρησιμοποιούνται από γεωργό για γεωργικούς σκοπούς, τα κτίρια που ανήκουν σε φιλανθρωπικές οργανώσεις ή που είναι διατηρητέα, ιδιοκτησία στο όνομα αγνοουμένων.

Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών

Ο Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών επιβάλλεται στα κέρδη από τη διάθεση ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται στην Κύπρο. Ο Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών επιβάλλεται με συντελεστή 20%, με τα πρώτα €17.086,14 να εξαιρούνται για κάθε άτομο για μόνο μια φορά. Ως κέρδος καθορίζεται η διαφορά μεταξύ των εισπράξεων πώλησης και της αρχικής τιμής του ακινήτου. Στις περιπτώσεις που η ακίνητη περιουσία έχει αγοραστεί πριν από την 1.1.1980, τα κέρδη είναι η διαφορά μεταξύ των εισπράξεων πώλησης και της αγοραίας αξίας του ακινήτου ως είχε την 1.1.1980.

Ο πωλητής δικαιούται και άλλες ελαφρύνσεις σχετικά με τα καταβληθέντα έξοδα μεταβίβασης, το ετήσιο ποσοστό πληθωρισμού και τα έξοδα άλλων προσθηκών που γίνονται επί της οικίας. Κέρδη από τη διάθεση ιδιωτικής κατοικίας εξαιρούνται συνολικά μέχρι και €85.430,07 σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης διαμένει σε αυτή για πέντε τουλάχιστον συνεχή χρόνια πριν από τη διάθεση.

Τέλη χαρτοσήμανσης συμβολαίου

Ο αγοραστής έχει υποχρέωση να καταβάλει τέλος χαρτοσήμου πάνω στην τιμή αγοράς του ακινήτου στο ποσοστό των 1,5 επί τοις χιλίοις μέχρι €170.860,14 και κατόπιν στο ποσοστό των 2,0 επί τοις χιλίοις. Αυτό θα πρέπει να καταβάλλεται μέσα σε 30 ημέρες από την υπογραφή του συμβολαίου.

Δημοτικά τέλη

Ανάλογα με το μέγεθος και την περιοχή στην οποία βρίσκεται το ακίνητο, οι Δημοτικές Αρχές επιβάλλουν χρέωση περίπου €85 - €300 ετησίως για περισυλλογή σκουπιδιών, για το φωτισμό των δρόμων και για αποχετευτικά. Τα τέλη αυτά, που ουσιαστικά αποτελούν φορολογία, επιβάλλονται στους ιδιοκτήτες ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται μέσα στα δημοτικά όρια κάθε Δήμου. Από την επιβολή των τελών αυτών απαλλάσσονται διάφορα είδη ακίνητης ιδιοκτησίας που αναφέρονται (κοιμητήρια, εκκλησίες, δημόσια νοσοκομεία, διατηρητέες οικοδομές, δημόσια σχολεία, κρατική ή δημοτική ακίνητη ιδιοκτησία κ.ά.).

Τα δημοτικά τέλη ακίνητης ιδιοκτησίας, που είναι μια ετήσια φορολογία, πρέπει να καταβληθούν από τους ιδιοκτήτες ακίνητης ιδιοκτησίας στο διάστημα μεταξύ 30 Ιουνίου και 30 Σεπτεμβρίου του έτους κατά το οποίο επιβλήθηκαν. Αν δεν καταβληθούν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, τότε επιβάλλεται επιπλέον επιβάρυνση ίση προς το εκάστοτε μέγιστο επιτρεπόμενο επιτόκιο που ισχύει (9%). Σε περίπτωση που ιδιοκτήτης αρνηθεί να καταβάλει το οφειλόμενο τέλος μαζί με την προβλεπόμενη επιβάρυνση μέσα σε 30 μέρες από τις 30 Σεπτεμβρίου, η αρμοδία Αρχή έχει το δικαίωμα να λάβει δικαστικά μέτρα εναντίον του δημότη.

Και ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

Όλες οι καινούργιες κατασκευές που ανεγείρονται συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ στην τελική τιμή τους. Υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις κατά τις οποίες παρέχονται χορηγίες, σε όσους δικαιούνται, για την αγορά κατοικιών που χρησιμοποιούνται ως μόνιμη κατοικία. Οι αιτήσεις για χορηγίες κατατίθενται στο Υπουργείο Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η χορηγία παρέχεται για ακίνητα που δεν υπερβαίνουν συνολικά τα 250m2 και περιορίζεται σε 130m2.

Top